BỘ CÔNG AN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 174/2004/QĐ-BCA (A11)

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀDANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ pháplệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 33/200/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và pháttriển nông thôn gồm những tin trong phạm vi sau đây:

1. Tài liệu, sốliệu tuyệt đối về điều tra cơ bản trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nôngthôn chưa công bố;

2. Danh mục cácnguồn gen cây trồng, gen động vật, thực vật, vi sinh vật nông nghiệp và lâmnghiệp cấm trao đổi quốc tế, hạn chế trong trao đổi quốc tế và trao đổi quốc tếtrong trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

3. Danh mục cácnguồn gen, giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật của các tổ chức nước ngoàichuyển giao cho Việt Nam hoặc do các tổ chức của Việt Nam thu thập bằng các nguồn khác chưa công bố;

4. Quy trìnhcông nghệ đang ỏ trong thời kỳ nghiên cứu, các vật liệu khởi đầu cho lai tạogiống động vật, thực vật, vi sinh vật, các sáng chế, giải pháp hữu ích được nhànước cấp bằng bảo hộ độc quyền;

5. Tài liệu, sốliệu về các sinh vật, vi sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, động vật, sảnphẩm động vật, thực vật, vi sinh vật vùng có dịch chưa công bố (trường hợp điềuước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng theođiều ước quốc tế đó); hoá chất, chế phẩm bảo vệ nông lâm sản và mức độ gây hạicho môi trường trong giai đoạn nghiên cứu chưa công bố;

6. Tài liệu, sốliệu về sự cố hồ chứa, đê điều, lụt, bão liên quan an ninh, quốc phòng và cáclĩnh vực kinh tế xã hội trọng điểm khác của ngành, số liệu về những thiệt hạitài nguyên từng chưa công bố;

7. Kế hoạchphát triển, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch cấp phát ngân sách chongành hàng năm và dài hạn, chủ trương chiến lược đang ở giai đoạn nghiên cứu,xem xét và các giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu phát triển ngành chưa côngbố;

8. Các phươngán đàm phán, quy chế, thủ tục thực hiện Hiệp định Mê Kông quốc tế; các nghiêncứu đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động có hại từ thượng lưu sông Mê Kông;

9. Tài liệu vềgiá gói thầu từ khi lập đến khi mở thầu và các tài liệu trong quá trình xétđánh giá hồ sơ dự thầu trong công trình xây dựng cơ bản do Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn quản lý chưa công bố;

10. Tài liệu vềnội dung cuộc họp lãnh đạo Bộ hoặc Ban cán sự liên quan đến công tác tổ chứccán bộ; danh sách cán bộ trong quy hoạch, hồ sơ cán bộ lãnh đạo cấp vụ và tươngđương trở lên của Bộ chưa công bố;

11. Tài liệu,số liệu thống kê, kế toán chuyên ngành đang trong quá trình xử lý, tổng hợpchưa công bố;

12. Tài liệu,số liệu về thanh tra, kiểm tra, điều tra theo chức năng và kết quả thanh tra,kiểm tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đang trong giai đoạn xác minh,dự thảo chưa công bố;

13. Đề thituyển dụng, nâng ngạch cán bộ, công chức và đáp án kèm theo của ngành chưa côngbố;

14. Tài liệu vàthiết kế kỹ thuật mạng thông tin và hệ thống tin học, quy định về bảo mật, anninh, an toàn bảo vệ mạng tin học nội bộ của ngành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăngCông báo. Các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàBộ Công an có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Lê Hồng Anh