HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 174-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HẬU GIANG.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việcchia một số xã thuộc các huyện Long Mỹ, Thạnh Trị, Kế Sách và Phụng Hiệp thuộctỉnh Hậu Giang như sau:

Huyện Long Mỹ:

1. Chia xã Vĩnh Thuận Đông thànhhai xã lấy tên là xã Vĩnh Thuận Đông và xã Vĩnh Thuận Tây.

Địa giới của xã Vĩnh Thuận Đông ởphía bắc và đông bắc giáp thị xã Vị Thắng, phía đông và đông nam giáp xã LongHòa và thị trấn Long Mỹ, phía tây giáp xã Vĩnh Thuận Tây, phía nam giáp sôngCái Lớn.

Địa giới của xã Vĩnh Thuận Tây ởphía bắc giáp thị trấn Vị Thanh và xã Vị Thủy, phía Đông giáp xã Vĩnh ThuậnĐông, phía tây giáp xã Hỏa Lựu, phía nam và tây nam giáp sông Cái Lớn.

2. Chia xã Thuận Hưng thành hai xãlấy tên là xã Thuận Hưng và xã Thuận Hòa.

Địa giới của xã Thuận Hưng ở phíabắc giáp sông Cái Lớn, phía đông giáp xã Thuận Hòa và trị trấn Long Mỹ, phíatây giáp xã Vĩnh Viễn, phía nam giáp xã Xà Phiên.

Địa giới của xã Thuận Hòa ở phíabắc giáp thị trấn Long Mỹ và xã Thuận Hưng, phía đông giáp xã Long Phú, phíatây giáp xã Xà Phiên, phía nam giáp rạch Cái Tràm Lớn.

3. Chia xã Hỏa Lựu thành hai xã lấytên là xã Hỏa Lựu và xã Hỏa Tuyến.

Địa giới của xã Hỏa Lựu ở phía bắcgiáp xã Vị Tân, phía đông và đông nam giáp thị trấn Vị Thanh và xã Vĩnh ThuậnTây, phía tây giáp xã Hỏa Tuyến, phía nam giáp xã Vĩnh Lập.

Địa giới của xã Hỏa Tuyến ở phíabắc giáp xã Vĩnh Hòa Hưng (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), phía đông giáp xãHỏa Lựu, phía tây giáp xã Vĩnh Tuy và xã Vĩnh Phước (huyện Gò Quao, tỉnh KiênGiang), phía nam giáp rạch Cái Lập.

4. Chia xã Long Phú thành hai xãlấy tên là xã Long Phú và xã Tân Phú.

Địa giới của xã Long Phú ở phía bắcgiáp xã Long Tân, phía đông giáp xã Tân Phú, phía tây giáp xã Thuận Hòa, phíanam giáp rạch Trà Lòng.

Địa giới của xã Tân Phú ở phía bắcgiáp xã Long Trị, phía đông giáp huyện Thạnh Trị, tỉnh Hậu Giang, phía tây giápxã Long Phú, phía nam giáp huyện Thạnh Trị, tỉnh Hậu Giang.

5. Chia xã Vĩnh Viễn thành hai xãlấy tên là xã Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Lập.

Địa giới của xã Vĩnh Viễn ở phíabắc giáp xã Vĩnh Thuận Tây, phía đông giáp xã Thuận Hưng và xã Vĩnh Thuận Tây,phía tây giáp xã Vĩnh Lập, phía nam giáp xã Tân Thành.

Địa giới của xã Vĩnh Lập ở phía bắcgiáp rạch Cái Lớn, phía đông giáp xã Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Thuận Tây, phía tâygiáp xã Vĩnh Tuy (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), phía nam giáp xã LươngTâm và xã Lương Nghĩa.

6. Chia xã Long Bình thành hai xãlấy tên là xã Long Bình và xã Long Hòa.

Địa giới của xã Long Bình ở phíabắc và tây bắc giáp xã Vị Thắng (huyện Phụng Hiệp), phía đông giáp xã PhươngBình (Phụng Hiệp), phía tây giáp xã Long Hòa, phía nam giáp sông Cái Lớn.

Địa giới của xã Long Hòa ở phía bắcgiáp xã Long Bình và xã Vị Thắng, phía đông giáp xã Long bình, phía tây giáp xãVĩnh Thuận Đông, phía Nam giáp sông Cái Lớn.

7. Chia xã Vị Tân thành hai xã lấytên là xã Vị Tân và xã Vị Đông.

Địa giới của xã Vị Tân ở phía bắcgiáp xã Thuận Hòa (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), phía đông giáp xã VịĐông, phía tây giáp xã Vĩnh Hòa Hưng (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), phía namgiáp thị trấn Vị Thanh và xã Hỏa Lựu.

Địa giới của xã Vị Đông ở phía bắcgiáp xã Hòa Thuận (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), phía đông giáp xã VịBình, phía tây giáp xã Vị Tân, phía nam giáp thị trấn Vị Thanh và xã Vị Xuân.

8. Sáp nhập ấp 8 của xã Thuận Hưngvà ấp 9 của xã Long Trị cũ vào thị trấn Long Mỹ.

Huyện Thạnh Trị:

1. Chia xã Vĩnh Quới thành hai xãlấy tên là xã Vĩnh Quới và xã Vĩnh Biên.

Địa giới của xã Vĩnh Quới ở phíabắc giáp thị trấn Ngã Năm, phía đông giáp xã Lê Hoàng Chu, phía tây giáp xãVĩnh Biên, phía nam giáp xã Mỹ Quới.

Địa giới của xã Vĩnh Biên ở phíabắc giáp huyện Long Mỹ, phía đông giáp xã Long Tân và thị trấn Ngã Năm, phíatây giáp tỉnh Minh Hải, phía nam giáp xã Vĩnh Quới.

2. Chia xã Tuân Tức thành hai xãlấy tên là xã Tuân Tức và xã Thạnh Cường.

Địa giới của xã Tuân Tức ở phía bắcgiáp xã Thạnh Cường, phía đông giáp xã Lâm Kiết, phía tây giáp xã Thạnh Trị,phía nam giáp thị trấn Phú Lộc.

Địa giới của xã Thạnh Cường ở phíađông giáp xã Lâm Kiết, phía tây giáp xã Thạnh Trị, phía nam giáp xã Tuân Tức.

3. Chia xã Vĩnh Lợi thành hai xãlấy tên là xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Tân.

Địa giới của xã Vĩnh Lợi ở phía bắcgiáp xã Vĩnh Tân, phía đông giáp xã Thạnh Trị, phía tây giáp xã Mỹ Quới, phíanam giáp xã Mai Thanh Thế và xã Nam Quang.

Địa giới của xã Vĩnh Tân ở phía bắcgiáp xã Tân Long, phía đông giáp xã Thạnh Trị, phía tây giáp xã Lê Hoàng Chu,phía nam giáp xã Vĩnh Lợi.

4. Chia xã Mỹ Quới thành ba xã lấytên là xã Mỹ Quới, xã Lê Hoàng Chu và xã Mai Thanh Thế.

Địa giới của xã Mỹ Quới ở phía bắcgiáp xã Vĩnh Quới và xã Lê Hoàng Chu, phía đông và đông nam giáp xã Mai ThanhThế, phía tây giáp tỉnh Minh Hải.

Địa giới của xã Lê Hoàng Chu ở phíabắc giáp xã Dân Hòa, phía đông giáp xã Vĩnh Tân, phía tây giáp xã Vĩnh Quới,phía nam giáp xã Mỹ Quới.

Địa giới của xã Mai Thanh Thế ởphía bắc và tây bắc giáp xã Mỹ Quới, phía đông giáp xã Vĩnh Lợi và xã NamQuang, phía nam giáp tỉnh Minh Hải.

5. Chia xã Châu Hưng thành hai xãlấy tên là xã Châu Hưng và xã Nam Quang.

Địa giới của xã Châu Hưng ở phíabắc giáp xã Thạnh Trị, phía đông giáp thị trấn Phú Lộc, phía tây giáp xã NamQuang, phía nam giáp tỉnh Minh Hải.

Địa giới của xã Nam Quang ở phíabắc giáp xã Vĩnh Lợi, phía đông giáp xã Châu Hưng, phía tây giáp xã Mai ThanhThế, phía nam giáp tỉnh Minh Hải.

6. Chia xã Tân Long thành hai xãlấy tên là xã Tân Long và xã Dân Hòa.

Địa giới của xã Tân Long ở phía bắcvà phía tây giáp xã Long Tân, phía đông giáp xã Mỹ Tú, phía nam giáp xã Dân Hòa.

Địa giới của xã Dân Hòa ở phía bắcgiáp xã Long Tân và xã Tân Long, phía đông giáp xã Tân Long, phía tây giáp thịtrấn Ngã Năm, phía nam giáp lộ 16, xã Mỹ Quới.

Huyện Kế Sách:

1. Chia xã Ba Trinh thành hai xãlấy tên là xã Ba Trinh và xã Trịnh Phú.

Địa giới của xã Ba Trinh ở phía bắcgiáp xã Xuân Hòa, phía đông giáp xã Trịnh Phú, phía tây giáp huyện Phụng Hiệp,phía nam giáp xã Đại Hải.

Địa giới của xã Trịnh Phú ở phíabắc giáp kinh Cái Trâm, phía đông giáp xã An Lạc Thôn, phía tây giáp xã BaTrinh, phía nam giáp xã Thới An Hội.

2. Chia xã Kế An thành hai xã lấytên là xã Kế An và xã Kế Thành.

Địa giới của xã Kế An ở phía bắcgiáp xã Ba Trinh, phía đông giáp xã Kế Thành, phía tây giáp xã Đại Hải, phíanam giáp rạch Giồng Cát.

Địa giới của xã Kế Thành ở phía bắcgiáp xã Ba Trinh, phía đông giáp xã Thới An Hội, phía tây giáp xã Kế An, phíanam giáp rạch Bưng Cả Rộ và thị trấn Kế Sách.

Huyện Phụng Hiệp:

1. Chia xã Hòa An thành ba xã lấytên là xã Hòa An, xã Hòa Lợi và xã Hòa Lộc.

Địa giới của xã Hòa An ở phía bắcgiáp xã Tân Bình, phía đông giáp xã Hòa Lợi, phía tây và tây bắc giáp huyệnLong Mỹ, phía nam giáp xã Hòa Lộc.

Địa giới của xã Hòa Lợi ở phía bắcvà đông bắc giáp xã Hòa Hiệp và xã Hòa Thuận, phía tây giáp xã Hòa Lộc, phíanam giáp xã Phương Bình.

Địa giới của xã Hòa Lộc ở phía bắcgiáp xã Hòa An, phía đông giáp xã Hòa Lợi, phía tây giáp huyện Long Mỹ, phíanam giáp xã Phương Bình.

2. Chia xã Tân Bình thành ba xã lấytên là xã Tân Bình, xã Bình Chánh và xã Bình Thành.

Địa giới của xã Tân Bình ở phía bắcgiáp xã Bình Chánh, phía tây và tây nam giáp xã Bình Thành và xã Hòa An, phíatây giáp huyện Long Mỹ.

Địa giới của xã Bình Chánh ở phíabắc và tây bắc giáp xã Vĩnh Tường, (huyện Long Mỹ), phía đông giáp xã BìnhThành, phía nam giáp xã Tân Bình.

Địa giới của xã Bình Thành ở phíabắc và phía đông giáp xã Thạnh Hòa, phía tây giáp xã Bình Chánh, phía nam giápxã Tân Bình.

3. Chia xã Hiệp Hưng thành hai xãlấy tên là xã Hiệp Hưng và xã Hưng Điền.

Địa giới của xã Hiệp Hưng ở phíabắc giáp xã Hòa Mỹ, phía đông giáp xã Hưng Điền, phía tây giáp nông trườngPhương Ninh, phía nam giáp xã Tân Phước Hưng.

Địa giới của xã Hưng Điền ở phíaBắc giáp xã Phụng Giang, phía đông giáp huyện Kế Sách, phía tây giáp xã HiệpHưng, phía nam giáp xã Tân Phước Hưng.

Thành phố Cần Thơ:

1. Chia phường An Lạc thành haiphường lấy tên là phường Tân An và phường An Lạc.

Phường Tân An và phường An Lạc cáchnhau bởi lộ Phan Đình Phùng và lộ Nguyễn An Ninh.

2. Chia phường An Cư thành haiphường lấy tên là phường An Hội và phường An Cư.

Phường An Hội và phường An Cư cáchnhau bởi đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

3. Chia phường An Nghiệp thành haiphường lấy tên là phường An Phú và phường An Nghiệp.

Phường An Phú và phường An Nghiệpcách nhau bởi đường Trần Hưng Đạo.

4. Sáp nhập khóm 1 của phường AnHòa vào phường Cái Khế.

5. Chia phường Cái Khế thành haiphường lấy tên là phường Thới Bình và phường Cái Khế.

Phường Thới Bình và phường Cái Khếcách nhau bởi sông Khai Luông và bến đò Giữa.

6. Chia phường Bình Thủy thành haiphường lấy tên là phường Bình Thủy và phường An Thới (gồm cả Cồn Sơn).

Phường Bình Thủy và phường An Thớicách nhau bởi rạch Bình Thủy.

7. Chia phường Thạnh Phú thành haiđơn vị lấy tên là phường Hưng Phú và xã Hưng Thạnh.

Phường Hưng Phú và xã Hưng Thạnhcách nhau bởi rạch Cái Gia.

8. Chia phường Hưng Lợi thành haiphường lấy tên là phường Xuân Khánh và phường Hưng Lợi.

Phường Xuân Khánh và phường HưngLợi cách nhau bởi rạch Bà Nga, ngã ba đường Lão và cầu số 2.

9. Chia xã Long Tuyền thành hai xãlấy tên là xã Long Hòa và xã Long Tuyền.

Xã Long Hòa và xã Long Tuyền cáchnhau bởi rạch Khoáng Châu và rạch ông Đội.

10. Sáp nhập xã Mỹ Khánh, xã GiaiXuân và ấp Thới Thuận, ấp Thới Hòa, ấp Thới Ngươn của xã Thới An Đông thuộchuyện Châu Thành vào thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhHậu Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân