ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 19 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔITRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tụcchuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáodục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáodục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáodục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 15tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII kỳ họp thứ 3 về việcchuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố Phủ Lý và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi Trường Mầm non bán côngxã Liêm Chính sang loại hình trường công lập.

Tên trường sau khi chuyển đổi: Trường Mầm non xãLiêm Chính. Địa điểm: xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ủyban nhân dân thành phố Phủ Lý, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu vàđược mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường Mầm non xã Liêm Chính được tổ chức và hoạtđộng theo Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốPhủ Lý có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm kê tàisản, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Trường Mầm non xã Liêm Chính.Sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, viên chức để nhà trường đi vào hoạt động theođúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 01 tháng 02 năm 2012;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh; Giám đốc các Sở:Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy bannhân dân thánh phố Phủ Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Liêm Chính và Thủtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng