UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1740 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành về việc tổ chức thực hiện qui chế đấu thầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Qui chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996, Nghị định số 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ và Thông tư liên Bộ số 02/TTLB ngầy 25/2/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện qui chế đấu thầu;

Căn cứ tình hình thực tế, nhằm tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo quyết định này “Qui định về tổ chức thực hiện qui chế đấu thầu” theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996, Nghị định số 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Cục Đầu tư phát triển, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Ngân hàng đầu tư và phát triển, Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng