ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung một số điều của quyết định số: 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn về việc ban hành Quy chế

tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số: 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số: 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh và khai thác chợ;

Căn cứ Thông tư số: 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số: 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số: 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số: 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 501/TTr-SCT ngày 16/10/2013; Báo cáo thẩm định số: 372/BC-STP ngày 14/10/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ban hành theo Quyết định số: 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn), cụ thể:

1. Bổ sung vào Khoản 1 Điều 5 như sau:

- Quyết định phân hạng chợ, phê duyệt Phương án sử dụng địa điểm kinh doanh, sắp xếp ngành nghề, sử dụng điểm kinh doanh trong chợ, phê duyệt nội quy chợ hạng 1.

2. Bổ sung vào Khoản 2 Điều 5 như sau:

- Quyết định phê duyệt phương án sử dụng địa điểm kinh doanh, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh trong chợ, phê duyệt nội quy các chợ hạng 2, hạng 3 trên cơ sở căn cứ Tờ trình và kết quả thẩm định hồ sơ của Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã.

3. Bổ sung Điều 5a như sau:

“Điều 5a. Thủ tục phê duyệt nội quy chợ, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ.

1. Trình tự, cách thức, thời gian thực hiện:

a) Chủ thể kinh doanh khai thác chợ lập hồ sơ đề nghị phê duyệt nội quy chợ, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nộp tại Sở Công thương (đối với chợ hạng 1) hoặc UBND cấp huyện (đối với chợ hạng 2, hạng 3).

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản đề nghị chủ thể kinh doanh bổ sung hồ sơ.

c) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương thẩm định và phê duyệt (đối với chợ hạng 1); Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt (đối với chợ hạng 2, hạng 3). Trường hợp không phê duyệt, có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt nội quy chợ 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt Nội quy chợ (01 bản).

b) Dự thảo Nội quy chợ (01 bản) (xây dựng nội quy chợ trên cơ sở Nội quy mẫu về chợ ban hành kèm theo Quyết định số: 772/2003/QĐ-BTM ngày 24/6/2003 của Bộ Thương mại về việc ban hành nội quy mẫu về chợ, kết hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các pháp luật khác có liên quan).

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, 01 bộ gồm:

a) Công văn đề nghị phê duyệt Phương án.

b) Dự thảo Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lý Thái Hải