ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, KINH DOANH, VẬNCHUYỂN CÁT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Khoángsản;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định quản lý hoạtđộng khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố CầnThơ tại Tờ trình số 537/TTr-CATP-PV11 ngày 6 tháng 6 năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, kinh doanh,vận chuyển cát trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Giao Công an thành phố chủ trì, phốihợp với Thủ trưởng cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quy chế phối hợp nêutrên, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốcSở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốcSở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

QUY CHẾ PHỐI HỢP

TRONG CÔNG TÁC KIỂMTRA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, KINH DOANH, VẬN CHUYỂN CÁT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc,nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Công an thành phố với Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, CụcThuế thành phố (viết gọn là các đơn vị phối hợp) trong công tác kiểm tra, xử lýhoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảmbảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhànước.

2. Hoạtđộng phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vịphối hợp; đảm bảo thống nhất, bình đẳng, kịp thời, chặt chẽ, xây dựng mối đoànkết gắn bó, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Việcphối hợp phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Lãnh đạocác đơn vị phối hợp; đảm bảo không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và xử lývi phạm; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị.

4. Nộidung phối hợp phải đảm bảo bí mật, theo phương châm tích cực, chủ động, thậntrọng, kiên quyết, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổchức, cá nhân và đúng quy định pháp luật.

5. Cácđơn vị phối hợp phân công lực lượng tham gia cũng như bố trí phương tiện, nhiênliệu phục vụ công tác phối hợp do các bên tự điều tiết, cân đối phù hợp với khảnăng, yêu cầu và tình hình thực tế của từng đơn vị.

Điều 3. Phối hợp trong xử lý viphạm

1. Đơnvị chủ trì thực hiện việc kiểm tra phải chịu trách nhiệm lập hồ sơ vụ việc viphạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

a) Nếu hành vi vi phạm có dấu hiệutội phạm thì chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thànhphố Cần Thơ để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

b) Nếu hành vi vi phạm không códấu hiệu tội phạm mà phải xử lý vi phạm hành chính thì thực hiện theo nguyêntắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy địnhtại Điều 52 “Giao quyền xử phạt” Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 .

2. Đơnvị phối hợp có trách nhiệm

a) Giúp đơn vị chủ trì trong việckiểm tra, xử lý đối với các vi phạm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý hoặckhi có yêu cầu.

b) Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồsơ vụ việc, ban hành quyết định xử lý vi phạm đối với các vụ việc thuộc lĩnhvực, thẩm quyền của ngành được đơn vị chủ trì chuyển đến. Sau khi xử lý xong vụviệc phải có văn bản thông báo kết quả xử lý cho đơn vị chủ trì nắm, theo dõi.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

Điều 4. Trách nhiệm của Công anthành phố:

1. Ápdụng các biện pháp nghiệp vụ của Công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ phòngngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tàinguyên, môi trường; thuế; giao thông đường thủy nội địa đối với lĩnh vực khaithác, kinh doanh, vận chuyển cát.

2. Phốihợp các đơn vị tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêmcác cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh,vận chuyển cát trái phép trên tuyến Sông Hậu, các tuyến sông thuộc địa bànthành phố Cần Thơ. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì tiến hành điều tra,khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thammưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liênngành tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất (kể cả ban đêm) đối với hoạt độngkhai thác, kinh doanh, vận chuyển cát.

4. Thôngtin, trao đổi với các đơn vị phối hợp về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạtđộng, hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát. Tạm giữ tang vật,phương tiện vi phạm theo thẩm quyền trong quá trình chờ xử lý của các cơ quanchức năng theo đúng quy định của pháp luật.

5. Hướngdẫn các phương tiện đã đăng ký được phép đưa vào khai thác cát trên sông vàođúng vị trí mỏ được cấp phép và các phương tiện không khai thác vào vị trí neođậu phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Xử lýnghiêm các trường hợp khai thác cát không phép và vận chuyển, kinh doanh cáttrái phép, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyênvà Môi trường

1. Cungcấp thông tin bằng văn bản cho các đơn vị phối hợp và Ủy ban nhân dân các quận,huyện nơi có mỏ cát đang hoạt động như thông tin về giấy phép khai thác khoángsản, trữ lượng, diện tích khai thác, phương tiện đăng ký được phép đưa vào khaithác, thông tin về hồ sơ, đối tượng đã bị xử lý vi phạm hành chính. Báo cáo vàđề xuất kịp thời Ủy ban nhân dân thành phố những khu vực khai thác làm ảnhhưởng môi trường và nguy cơ sạt lở bờ sông, kịp thời điều chỉnh giấy phép phù hợpvới tình hình thực tế.

2. Pháthiện, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố những bất cập, sơ hở, thiếu sót trongcông tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khai thác khoáng sản, có chủ trương, giảipháp phù hợp trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyênkhoáng sản trên địa bàn, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phốnắm, chỉ đạo.

3. Phốihợp các cơ quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên khoáng sảncho nhân dân biết, cùng tham gia quản lý, bảo vệ, kịp thời phát hiện các hànhvi vi phạm để xử lý.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thamgia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc khai thác, kinh doanh, vận chuyểncát.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Giaothông vận tải

Phối hợp các đơn vị phối hợp tăngcường kiểm tra và tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kịp thời pháthiện, xử lý các sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quyđịnh của pháp luật về an toàn giao thông khi khai thác, vận chuyển cát thuộcthẩm quyền; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý các phương tiện khai tháccát. Xử lý các phương tiện vận chuyển cát vượt quá tải trọng cho phép, khaithác cát không phép, không đúng vị trí được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạtđộng.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tàichính

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân phânbổ kinh phí phục vụ công tác thẩm định giá trị tài sản và tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; tham gia Hội đồng định giá để xác định giá trị tang vật,phương tiện vi phạm hành chính, làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyềnxử phạt.

2. Hướng dẫn các thủ tục, chứng từquyết toán khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được bánđấu giá; chi trả các chi phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính chocác đơn vị thụ lý hồ sơ xử lý vi phạm.

3. Tham mưu UBND thành phố đảm bảokinh phí thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khai thác, kinhdoanh, vận chuyển cát theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở CôngThương

Phối hợp các đơn vị phối hợp thamgia Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạmcủa các tổ chức, cá nhân trong việc vận chuyển, kinh doanh cát trái phép, khôngcó hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tưpháp

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thànhphố sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quản lýNhà nước đối với khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thànhphố.

- Phối hợp các ngành các cấp tuyêntruyền phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản đến nhân dân biết và cungcấp thông tin đến cơ quan có thẩm quyền về những hành vi vi phạm.

Điều 10. Trách nhiệm của CụcThuế thành phố

Phối hợp các đơn vị phối hợp tổchức kiểm tra và tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hóa đơn chứng từ,việc đăng ký, kê khai, nộp các khoản: Tiền thuê đất, thuê mặt nước, các loạithuế, phí, lệ phí và kiên quyết xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản thựchiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Trường hợp xét thấy cá nhân, tổ chức viphạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan thuế cung cấp tài liệu,hồ sơ cho Công an thành phố để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và thốngnhất xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Chế độ hội họp, báo cáo

Các đơn vị phối hợp căn cứ Quy chếnày xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kếtquả về Công an thành phố Cần Thơ (qua Văn phòng Công an thành phố) để tổng hợpvà tổ chức họp luân phiên sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, kiểmđiểm công tác phối hợp, trao đổi thông tin có liên quan, sau đó xây dựng báocáo chung gửi về Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 12. Khen thưởng và xử lýkỷ luật

Các đơn vị phối hợp thường xuyênkiểm tra, theo dõi, nắm chặt hoạt động của cán bộ chiến sĩ, cán bộ thuộc đơn vịmình trong công tác phối hợp thực hiện Quy chế này; kịp thời khen thưởng hoặcđề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng những tập thể, cá nhân có thànhtích xuất sắc; đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có những sai phạmtrong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

Công an thành phố, Sở Tài nguyênvà Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Tư phápvà Cục Thuế thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, đôn đốc vàkiểm tra tổ chức, cá nhân đơn vị mình thực hiện nghiêm túc quy chế này./.