CHỦ TỊCH NƯỚC
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 144/TTr-CP ngày 29/8/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 02 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

>> Xem thêm:  Không đăng ký quốc tịch trước 1/7/2014, giờ đăng ký được không ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-CTN ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch nước)
1. Kim Thị Hệt, sinh năm 1962 tại Campuchia
Có tên gọi Việt Nam là: Kim Thị Hệt
Hiện cư trú tại: ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Giới tính: Nữ
2. Nguyễn Ngọc Lợi, sinh năm 1971 tại Campuchia

>> Xem thêm:  Quốc tịch Đài Loan và những vấn đề liên quan?

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Lợi
Hiện cư trú tại: 22A/17C Nguyễn Trãi, khóm 1, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam ?