ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của BộTài chính Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốnNgân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1704/STC-ĐT ngày 18/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính về thẩm định quyếttoán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo niên độngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năngquản lý nhà nước của Sở Tài chính Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấnvà các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
-
Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
-
Cổng thông tin điện tử;
-
Lưu: VT, DL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1745/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vc

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Khánh Hòa.

i chính ngân sách

- Sở Tài chính Khánh Hòa

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1745/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tài chính Khánh Hòa