ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ GIÁ BÌNH QUÂN CÁC LOẠI NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ, QUÝ IIINĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 củaChính phủ;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Văn bản số 987/STC-QLG ngày 10 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và công bốgiá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý III năm 2013 làmcăn cứ để các đơn vị, tổ chức có liên quan lập phương án, trình duyệt phương ánbồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của phápluật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Phân vùng:

Vùng 1: Thành phố Việt Trì.

Vùng 2: Các huyện Lâm Thao, PhùNinh và thị xã Phú Thọ.

Vùng 3: Các huyện còn lại.

2. Mức giá bình quân:

STT

Diễn giải

ĐVT

Giá tại Vùng 1

Giá tại Vùng 2

Giá tại Vùng 3

1

Thóc tẻ

đ/kg

6.800

6.800

6.500

2

Gạo tẻ

đ/kg

10.000

10.000

9.000

3

Ngô khô

đ/kg

6.500

6.500

6.000

4

Sắn tươi

đ/kg

2.500

2.500

2.300

5

Khoai lang tươi

đ/kg

6.500

6.500

6.200

6

Đỗ xanh

đ/kg

40.000

38.000

35.000

7

Đỗ tương

đ/kg

21.000

21.000

20.000

8

Lạc vỏ khô

đ/kg

22.000

22.000

21.000

9

Lạc hạt (khô)

đ/kg

45.000

45.000

42.000

10

Cá các loại

đ/kg

38.000

38.000

37.500

11

Tôm đồng (loại to)

đ/kg

140.000

135.000

125.000

12

Ba ba

đ/kg

370.000

360.000

340.000

Điều 2. Giá bình quân cácloại nông sản quy định tại Điều 1 Quyết định này áp dụng từ ngày 15 tháng 7 năm2013. Bãi bỏ các quy định khác trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thành, thị; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyếtđịnh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ TC, XD, TN&MT, TP;
- TTTU, TT-HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Cục Quản lý giá Bộ TC;
- Công báo (2b);
- Website Chính phủ;
- CPVP, NCTH;
- Lưu VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc