ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀUCHỈNH TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốnđầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1061/TTr-SKHĐT ngày 17/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh tên dự ánkế hoạch vốn đầu tư phát triền nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 như sau:

ĐVT:Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

KH đã giao tại QĐ 1312/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh

KH điều chỉnh năm 2013

Chủ đầu tư

Vốn thực hiện dự án

Trong đó:

1.1

Kè kênh nội đồng Cầu Trắng Bình Long

9.450

0

UBND thị xã Bình Long

1.2

Kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng, phường Phú Đức, thị xã Bình Long

0

9.450

UBND thị xã Bình Long

Điều 2.

1. Những nội dung khác không điềuchỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày30/7/2013 của UBND tỉnh.

2. Căn cứ kế hoạch vốn điều chỉnhđược giao, chủ đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thànhnhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp &PTNT; Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Chủ đầu tưvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
-Lưu: VT (Nghĩa: 19.8)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm