ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM(2011-2015) CỦA HUYỆN CHỢ LÁCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiếtviệc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phânbổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳđầu (2011-2015) của các huyện, thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách về việc thông quaQuy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Công văn số 102/HĐND ngày11 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách về việc chấp nhận chỉtiêu phân bổ trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sửdụng đất kỳ đầu huyện Chợ Lách;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ bannhân dân huyện Chợ Lách tại Tờ trình số 713/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1623/TTr-STNMT ngày 23 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét duyệt quy hoạchsử dụng đất đến năm 2020 của huyện Chợ Lách với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơnvị tính: ha

TT

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Cấp trên phân bổ (ha)

Quy hoạch đến năm 2020

Cơ cấu (%)

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

Phương án 1 (Quy hoạch đến năm 2020 dựa trên diện tích tự nhiên theo hiện trạng) (ha)

Phương án 2 (Quy hoạch đến năm 2020, tách 30,15ha xã Vĩnh Hoà về Mỏ Cày Bắc) (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng diện tích tự nhiên

16.762,85

100,0

16.763,00

16.762,84

16.732,70

100,0

1

Đất nông nghiệp

11.031,49

65,8

10.707,00

10.701,75

10.676,70

63,8

1.1

Đất trồng lúa

41,84

0,4

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

41,84

0,4

1.2

Đất trồng cây lâu năm

10.548,01

95,6

9.611,00

9.634,70

9.611,00

90,0

1.3

Đất rừng phòng hộ

1.4

Đất rừng đặc dụng

1.5

Đất rừng sản xuất

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

227,37

2,1

871,00

871,00

871,00

8,2

1.7

Đất làm muối

2

Đất phi nông nghiệp

5.731,36

34,2

6.056,00

6.061,10

6.056,00

36,2

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

26,92

0,5

32,00

32,00

32,00

0,5

2.2

Đất quốc phòng

1,79

0,0

4,00

4,00

4,00

0,1

2.3

Đất an ninh

0,72

0,0

4,00

4,00

4,00

0,1

2.4

Đất khu công nghiệp

40,00

40,00

40,00

0,7

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

4,84

0,1

41,00

41,00

0,7

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

1,32

0,0

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

2.8

Đất di tích danh thắng

0,12

0,0

0,12

0,12

0,0

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

0,75

0,0

10,00

10,00

10,00

0,2

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

29,00

0,5

29,00

29,00

29,00

0,5

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

45,47

0,8

46,00

51,00

51,00

0,8

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

2.13

Đất phát triển hạ tầng

301,44

5,3

617,00

878,85

878,55

14,5

Trong đó:

- Đất cơ sở văn hoá

0,65

0,2

2,00

37,0

37,0

4,2

- Đất cơ sở y tế

2,51

0,8

5,00

6,0

6,0

0,7

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

28,30

9,4

40,00

40,0

40,0

4,6

- Đất cơ sở thể dục - thể thao

7,52

2,5

30,00

30,0

30,0

3,4

2.14

Đất ở tại đô thị

39,93

0,7

61,00

164,0

164,0

2,7

3

Đất chưa sử dụng

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

4

Đất đô thị

827,00

4,9

1.346,00

1.346,00

1.346,00

8,0

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

149,00

149,00

149,00

0,9

6

Đất khu du lịch

37,0

0,22

157,00

157,00

157,00

0,9

7

Đất khu dân cư nông thôn

612,43

3,7

845,00

845,00

5,0

b) Diện tích chuyển mục đích sửdụng đất (theo địa phương xác định):

Đơnvị tính: ha

TT

Loại đất

Cả thời kỳ 2010-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

882,44

542,82

339,63

1.1

Đất trồng lúa

4,03

4,03

1.2

Đất trồng cây lâu năm

833,84

512,84

321,00

1.3

Đất rừng phòng hộ

1.4

Đất rừng đặc dụng

1.5

Đất rừng sản xuất

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

0,48

0,31

0,18

1.7

Đất làm muối

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

170,60

151,60

19,00

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

37,45

18,45

19,00

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

2.3

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

0,36

0,36

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

2.5

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

2.6

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

(Vị trí các loại đất trongquy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000do Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách xác lập ngày 17 tháng 6 năm 2013).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạchsử dụng đất kỳ đầu của huyện Chợ Lách với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổtrong kỳ kế hoạch:

Đơnvị tính: ha

TT

Loại đất

Năm 2010

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2015

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng diện tích tự nhiên

16.762,85

16.732,70

16.732,70

16.732,70

16.732,70

16.732,70

16,763

1

Đất nông nghiệp

11.031,49

11.008,23

10.939,68

10.917,44

10.895,25

10.825,13

10,822

1.1

Đất trồng lúa

41,84

41,26

36,11

29,67

24,40

19,00

19

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

41,84

41,26

36,11

29,67

24,40

19,00

19

1.2

Đất trồng cây lâu năm

10.548,01

10.519,33

10.342,16

10.208,30

10.077,87

9.913,00

9,913

1.3

Đất rừng phòng hộ

1.4

Đất rừng đặc dụng

1.5

Đất rừng sản xuất

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

227,37

236,48

347,20

464,98

576,57

680,00

680

1.7

Đất làm muối

2

Đất phi nông nghiệp

5.731,36

5.724,47

5.793,02

5.815,26

5.837,45

5.907,57

5,941

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

26,92

26,89

26,44

27,26

27,88

28,00

28

2.2

Đất quốc phòng

1,79

1,79

2,19

2,09

2,05

4,00

4

2.3

Đất an ninh

0,72

0,72

4,00

4,00

4,00

4,00

1

2.4

Đất khu công nghiệp

20,00

20,00

20,00

20,00

20

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

4,84

4,70

8,73

13,69

19,58

24,00

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

0,00

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

2.8

Đất di tích danh thắng

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

0,75

0,75

5,14

5,14

5,40

7,00

7

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

29,00

29,00

29,00

29,00

29,00

29,00

29

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

45,47

45,38

45,02

46,63

46,05

49,00

43

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

2.13

Đất phát triển hạ tầng

301,44

313,09

415,97

487,15

565,65

665,40

452

Trong đó:

- Đất cơ sở văn hoá

0,65

0,65

4,87

7,54

14,83

18,00

2

- Đất cơ sở y tế

2,51

2,51

4,39

4,50

4,67

4,71

3

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

28,30

28,31

29,14

31,95

38,69

39,85

40

- Đất cơ sở thể dục - thể thao

7,52

7,52

14,04

14,04

14,63

18,00

18

2.14

Đất ở tại đô thị

39,93

40,22

46,37

53,74

63,52

110,97

51

3

Đất chưa sử dụng

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

4

Đất đô thị

827,00

827,00

827,00

827,00

827,00

1.346,00

1,346

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

149,00

149

6

Đất khu du lịch

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

157,00

157

7

Đất khu dân cư nông thôn

612,43

661,25

692,95

723,26

761,57

797,59

(Ghi chú: * Diện tích kế hoạchsử dụng đất năm 2015 là số liệu do cấp tỉnh phân bổ đề nghị huyện Chợ Lách thựchiện).

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụngđất (theo địa phương xác định):

Đơnvị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

542,82

12,16

152,55

106,15

112,75

159,20

1.1

Đất trồng lúa

4,03

0,06

0,81

1,49

0,69

0,98

1.2

Đất trồng cây lâu năm

512,84

11,57

146,27

99,55

106,49

148,96

1.3

Đất rừng phòng hộ

1.4

Đất rừng đặc dụng

1.5

Đất rừng sản xuất

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

0,31

0,31

1.7

Đất làm muối

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

150,98

9,33

39,58

44,20

33,11

24,76

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

18,45

0,16

4,34

4,95

4,58

4,42

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

2.3

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

0,36

0,36

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

2.5

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

2.6

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1,Điều 2 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất chothống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh xétduyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phảithống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; có giải pháp cụ thểđể huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụngđất của huyện;

2. Xác định ranh giới và công khaidiện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt;bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị,dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạtầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hoá tạiđịa phương;

3. Chủ động thu hồi đất theo quyhoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đấtbên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển,tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiêncấp người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thuhồi mở rộng (tái định cư tại chỗ) theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việcđấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Tăng cường công tác tuyên truyềnpháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đấtđúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

5. Quản lý sử dụng đất theo đúngquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất;tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khucông nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theokế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việcquản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm vàxử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lýnghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp đã được giao đất, chothuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích;

6. Định kỳ hằng năm, Uỷ ban nhândân huyện Chợ Lách báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đểUỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Uỷban nhân dân huyện Chợ Lách, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ChợLách và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Anh Tuấn