ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1746/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI XE Ô TÔ, XEGẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 2223/TTr-STC ngày 12/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung vào bảng giátính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Mức giá xác định tạiQuyết định này là cơ sở để các cơ quan chức năng tính thu lệ phí trước bạ cácloại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo quy định hiện hành.Riêng tài sản mua trực tiếp của cơ sở được phép sản xuất, lắp ráp trong nướcbán ra, giá tính lệ phí trước bạ là giá thực tế thanh toán ghi trên hóa đơn bánhàng hợp pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chicục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế);
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, phòng KTTH;
- Lưu: VT (29 huyen 17/9)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

TỔNGHỢP BẢNG GIÁ XE (BỔ SUNG) TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Kèmtheo Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Loại/Hiệu xe

Mức giá (VNĐ)

1

Xe ô tô tải nhãn hiệu: Hyundai HD 72/DT ; thùng mui bạt, nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam, khối lượng hàng chuyên chở: 3300kg, nước sản xuất: Hàn Quốc sản xuất năm 2013, dung tích xi lanh 3907 cm3, mới 100%

638,000,000

2

Xe ô tô tải nhãn hiệu: Hyundai HD72/DT , thùng mui bạt, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, khối lượng hàng chuyên chở: 3300kg, nước sản xuất: Hàn Quốc sản xuất năm 2013, dung tích xi lanh 3907 cm3, mới 100%

741,000,000

3

Ô tô nhập khẩu, loại xe: Ôtô tải tự đổ, nhãn hiệu: DAEWOO K4DVF, sản xuất năm 2011, dung tích xi lanh 14.618cc, nước sản xuất: Hàn Quốc, Tải trọng: 15 tấn, mới 100%

1,700,000,000