UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1746/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉPTHÀNH LẬP HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội vàNghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông báo số 692-TB/TU ngày 02/11/2012của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 380/TTr-SNV ngày 28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Cựu giáochức tỉnh Hưng Yên (không lập Hội Cựu giáo chức thành hệ thống huyện, xã).

Điều 2. Hội Cựu giáo chức tỉnh Hưng Yênlà một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người nguyên nhà giáo,cán bộ, công chức, viên chức trong các trường học, các cơ sở giáo dục và cơquan giáo dục - đào tạo, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh phêduyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh,các sở, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Cựu giáo chức tỉnh Hưng Yên có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí và phương tiện hoạt động.

Trụ sở: Trước mắt đặt tại Sở Giáo dục - Đào tạotỉnh Hưng Yên, số 307 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan liênquan và Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh căn cứ Quyết định thi hành. Quyết địnhnày thay thế Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường