ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định thời hạn thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trèn địa bàn tỉnh Hà Giang

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11 /2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số: 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi bể sung một số điều Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số: 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số: 149/2004/NĐ-CP quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên , xả nước thải vào nguồn nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời hạn thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Thời hạn thực hiện thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:

Theo quy định tại điều 125 của Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 là không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyến sử dụng đất.

UBND tỉnh giao cho sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong thời gian là 10 ngày (sớm hơn so với quy định là 10 ngày).

2. Thời hạn thực hiện thủ tục hành chính trong việc thu hồi đất:

a. Thu hồi đất trong trường hợp nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc

phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phạt triển kinh tế; Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Theo quy định tại điều 130 của Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 là 20 ngày làm việc sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, xác minh thực địa (trong trường hợp xét thấy cần thiết) và trình UBNP tỉnh quyết định thu hồi đất.

UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong thời gian là 15 ngày (sớm hơn so với quy định là 05ngày).

b. Thu hồi đất trong các trường hợp như:

- Sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng hiệu quả;

- Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

- Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

- Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiêm để bị lấn, chiếm;

- Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước;

- Đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

- Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trổng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

- Đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án dầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liềri hoặc tiến độ sử dụng chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép;

- Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

Theo quy định tại điều 132 của Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 là không quá 15 ngày làm việc cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, xác minh thực địa (trong trường hợp xét thấy cần thiết) và trình UBND cùng cấp quyết định thu hồi đất.

UBND tỉnh giao cho sở Tài nguyên và Môi; Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong thời gian là 10 ngày (sớm hơn so với quy định là 05 ngày).

3. Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

a. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép:

Theo quy định tại điều 133 của Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 là không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

UBND tỉnh giao cho sở Tài nguyên và Môi; Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong thời gian là 10 ngày (sớm hơn so với quy định là 10 ngày).

b. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin

phép:

Theo quy định tại điều 134 của Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 là không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hổ sơ hợp lộ. UBND tỉnh giao cho sở Tài nguyên và Môi; Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong thòi gian là 20 ngày (sớm hơn so với quy định là 10 ngày).

4. Thời hạn thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo quy định tại khoản 2, điều 12 của Nghị định số: 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 đối với các dự án không thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội và các dự án liên ngành, liên tỉnh, thời hạn thẩm định tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lộ.

UBND tỉnh giao cho sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong thời gian là 20 ngày (sớm hơn so với quy định là 10 ngày).

5. Thời hạn cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Theo quy định tại khoản 1, điều 63 của Nghị định số: 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 thì thời hạn cấp giấy phép khai thác khoáng sản là 60 ngày làm việc, trường hợp phức tạp không quá 90 ngày làm việc.

UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Mồi trường thực hiện trong thời gian là 30 ngày làm việc (sớm hơn so với quy định là 30 ngày), kể từ ngày nhận đủ hổ sơ hợp lệ cùa tổ chức trong nước xin cấp giấy phép hoạt động

khoáng sản, của tổ chức người nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài xin cấp giấy phép khảo sát, thăm dò khoáng sản. Trường hợp phức tạp thì thời hạn thẩm định là 45 ngày làm việc (sớm hơn so với quy định là 45 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Thời hạn cấp giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước, xả nước thải vào

nguồn

Theo quy định tại điều 21, điều 22 của Nghị định số: 149/2004/NĐ-CP là 30 ngày làm việc, từ ngày nhận đủ hổ sơ hợp lệ.

UBND tỉnh giao cho sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong thời gian là 15 ngày (sớm hơn so với quy định là 15 ngày).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Đình Châm