BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỜNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ nghị định 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải;
Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực vận tải bằng đường bộ;
Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế - vận tải và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời về tổ chức quản lý va cấp giấy phép vận ải đường bộ".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3: Ông Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện qui định này.

Điều 4: Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế-vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTCC) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Bùi Văn Sướng