HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175-CP

Hà Nội , ngày 29 tháng 4 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂNKHAI KỸ THUẬT

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14-7-1960;
Để phát huy khả năng lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật,đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ kinh tế và xã hội của đất nước, đồng thời để thúcđẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật, góp phầnhoàn thành kế hoạch khoa học kỹ thuật của Nhà nước và của các ngành, các cấp;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép áp dụngchế độ ký kết hợp đồng kinh tế trong nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật.

Điều 2. Cơ sở để ký kết hợpđồng kinh tế trong nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật là các nhiệm vụchỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, hoặc đơn đặt hàng.

Việc ký kết và thực hiện hợp đồngphải theo đúng các quy định sau đây:

1. Phải trên cơ sở tự nguyện giữacác cơ quan nghiên cứu khoa học, triển khai kỹ thuật, các trường đại học vàtrung học chuyên nghiệp với nhau hoặc với các tổ chức kinh tế của Nhà nước và củatập thể.

Hợp đồng đã ký kết là văn bảnpháp lý trong quan hệ kinh tế của các bên tham gia.

2. Không được gây trở ngại choviệc hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước. Các hợp đồng theo đơn đặt hàngđược thực hiện trong trường hợp:

- Bên giao hợp đồng đã tận dụnghết năng lực của mình mà vẫn không hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước;

- Bên nhận hợp đồng sau khi đã bốtrí đầy đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước mà vẫn cònnăng lực có thể tận dụng được.

3. Các bêntham gia hợp đồng có quyền thoả thuận khoản tiền thù lao cho việc thực hiện hợpđồng (ngoài khoản tiền chi phí nghiên cứu và triển khai, khấu hao và các chiphí khác). Bên nhận hợp đồng được phép sử dụng một phần khoản tiền thù lao vàoviệc khuyến khích vật chất cho những người đã tham gia hoàn thành hợp đồng.

Đối với các hợp đồng theo đơn đặthàng, bên nhận không phải nộp khoản tiền thù lao vào ngân sách Nhà nước và sử dụngnhư sau:

a) Những công trình không sử dụngthời gian lao động của Nhà nước để thực hiện (thực hiện ngoài giờ hành chính)thì những người tham gia hoàn thành hợp đồng được hưởng toàn bộ khoản tiền thùlao.

b) Những trường hợp được cấptrên cho phép sử dụng một số thời gian lao động của Nhà nước để hoàn thành côngtrình (thực hiện trong giờ hành chính) thì một phần khoản tiền thù lao được đưavào bổ sung cho quỹ sự nghiệp khoa học và quỹ phúc lợi tập thể của đơn vị mình,phần còn lại phân phối cho cán bộ tham gia hoàn thành hợp đồng.

4. Các cơ quan cấp trên của cácbên tham gia hợp đồng có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợicho các bên tham gia ký kết hợp đồng đúng pháp luật, thực hiện đầy đủ và nghiêmchỉnh các điều cam kết. Các cơ quan cấp trên chịu trách nhiệm liên đới trongtrường hợp do quyết định của mình dẫn đến sửa đổi, huỷ bỏ và vi phạm hợp đồng.

5. Các công trình hoàn thànhthông qua hợp đồng theo quy định trong Quyết định này đều được đảm bảo quyềnbình đẳng pháp lý trong việc xét duyệt, đánh giá, khen thưởng và cấp bằng sángchế, phát minh, v.v... theo chế độ chung của Nhà nước.

Điều 3.Việc xử lý các việc tranh chấp và vi phạm hợp đồng nghiên cứu khoa học và triểnkhai kỹ thuật được vận dụng theo Điều lệ về hợp đồng kinh tế nhưng có chú ý đầyđủ tính chất đặc thù của hoạt động khoa học và kỹ thuật.

Điều 4.Căn cứ vào Quyết định này:

- Đồng chí Chủ nhệm Uỷ ban Khoahọc và kỹ thuật Nhà nước sau khi thoả thuận với Hội đồng trọng tài kinh tế Nhànước và các ngành có liên quan ban hành quy định về việc ký kết và thực hiện hợpđồng kinh tế trong nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật.

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng trọngtài kinh tế Nhà nước hướng dẫn việc ký kết và giải quyết các tranh chấp khi cóvi phạm hợp đồng.

- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tàichính và đồng chí Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các thủ tụcthanh toán cho các bên tham gia hợp đồng.

Điều 5. Đồng chí Chủ nhiệmUỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, đồng chí Chủ tịch Hội đồng trọng tài kinhtế Nhà nước, đồng chí Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng cáccơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khutrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Nguyên Giáp

(Đã Ký)