NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/QĐ-NH7

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MANG THEO TIỀN MẶT NGOẠI TỆ KHI XUẤT NHẬP CẢNH

- Căn cứPháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố theo lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam;

- Căn cứĐiều lệ quản lý ngoại hối ban hành theo Nghị định số 161-HĐBT ngày 18-10-1988của Hội đồng Bộ trưởng;

- Căn cứcông văn số 3537-PPLT ngày 12-8-1992 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Kể từ ngày15-9-1992, người Việt nam và người nước ngoài xuất nhập cảnh tại cửa khẩu ViệtNam được mang theo ngoại tệ tiền mặt đến 3000,00 USD hoặc các loại ngoại tệkhác tương đương không phải khai báo hải quan cửa khẩu và giấy phép của Ngânhàng. Nếu mang theo trên 3000,00 USD phải khai báo hải quan cửa khẩu và phải cógiấy phép của Ngân hàng.

Điều 2

Quyết địnhnày có hiệu lực từ ngày 15-9-1992 và bổ sung mục b điểm 4 Thông tư số 33/NH-TTngày 15-3-1989 của Ngân hàng Nhà nước. Tất cả hoạt động xuất nhập khẩu ngoại tệvà các trường hợp vi phạm kể từ ngày 15-9-1992 trở về trước vẫn được áp dụngtheo quy định tại Thông tư số 33/NH-TT ngày 15-3-1989 của Ngân hàng Nhà nước.

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu