ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định giá vé tham quan du lịch núi Hàm Rồng - Sa Pa

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996;

Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh khóa II kỳ họp thứ 6 ngày 05/7/1997;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại Tờ trình số 202 ngày 15/8/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay quy định giá vé tham quan du lịch núi Hàm Rồng thuộc huyn Sa Pa như sau:

- Người Việt Nam: 2.000 đ/người/lượt.

- Người nước ngoài: 5.000 đ/người/Iượt

(Đối với trẻ em từ 16 tuổi tr xuống được miễn không thu tiền).

Điều 2.Giao cho Cục thuế tổ chức in ấn, quản lý và phát hành vé tham qua du lịch núi Hàm Rồng - Sa Pa theo quy định của Nhà nước, Công ty Xổ số kiến thiết tổ chức bán vé, số tiền thu được là doanh thu ca đơn vị, đơn vị có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.

Điều 3.Các ông Chánh n phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Quản lý vốn và TSNN tại doanh nghiệp, Giám đốc Công ty Xổ số, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế quyết định số 105/QĐ -UB ngày 09/5/1997 ca UBND tnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng