BỘ TÀI CHÍNH
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
HÀNG HÓA TẬP TRUNG CỦA HỆ THỐNG HẢI QUAN ĐẾN NĂM 2015
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 456/QĐ-BTC ngày 14/3/2008 về kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2008-2010; số 7341/QĐ-BTC ngày 10/6/2010 về việc quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở hệ thống Hải quan giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ các tờ trình: số 6670/TTr-TCHQ ngày 30/12/2011; số 3061/TTr-TCHQ ngày 19/6/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung của hệ thống Hải quan đến năm 2015, như sau:
1. Mục tiêu: Quy hoạch đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung hệ thống Hải quan theo hướng đầu tư tập trung, nâng cao chất lượng kiểm tra, giảm thời gian thông quan, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư.
2. Quy hoạch đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung hệ thống Hải quan đến năm 2015:
- Tổng số địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung: 13 địa điểm.
- Tổng số vốn: 535.148 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, nguồn tiết kiệm trong khoán chi hành chính hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản của hệ thống Hải quan, nguồn địa phương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.
3. Kế hoạch và nguồn vốn đầu tư thực hiện hàng năm: căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGPhạm Sỹ Danh