ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNHMỘT SỐ NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP TỨ HẠ, HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNHTHỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phêduyệt quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khukinh tế;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 20tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phân công, phân cấp và ủyquyền trong công tác quy hoạch xây dựng kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ,huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Côngvăn số 1013/SXD-KTQH ngày 08 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dungQuy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huếvới những nội dung sau:

1. Phạm vi ranh giới khu vực điều chỉnh:Khuvực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ,thị xã Hương Trà được phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4năm 2008 của tỉnh Thừa Thiên Huế, có vị trí cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp các lô C-11, C-12, C-15, X-02,A-12, A-11 (theo quy hoạch đã được duyệt) và đường sắt Bắc Nam.

- Phía Tây giáp các lô A-12, A-09 (theo quy hoạchđã được duyệt) và nhà máy xi măng Luks.

- Phía Nam giáp trục đường đi xã Hương Văn.

- Phía Đông giáp đường phía Tây thành phố Huế.

2. Quy mô khu vực điều chỉnh: Khoảng 72,75ha.

3. Quy hoạch sử dụng đất:

Stt

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (ha)

Tỉ lệ (%)

1

Nhà máy

44,72

61,47

2

Các khu kỹ thuật

4,90

6,47

- Công trình kỹ thuật đầu mối

4,08

5,61

- Kho tàng, bến bãi

0,82

1,13

3

Công trình hành chính, dịch vụ

2,34

3,22

4

Giao thông, bãi đỗ xe

11,65

16,01

5

Cây xanh

9,14

12,56

- Cây xanh vườn hoa, công viên

3,56

4,89

- Cây xanh cách ly

5,58

7,67

Tng cộng

72,75

100,0

4. Quy hoạch giao thông:

Stt

hiệu đường

Quy hoạch đã duyệt

Quy hoạch điu chỉnh

Lộ giới (m)

Mặt cắt (m)

Lộ giới (m)

Mặt cắt (m)

1

CN1

13,5

3+7,5+3

13,5

3+7,5+3

2

CN4

39

6+10,5+6+10,5+6

27

4,5+7,5+3+7,5+4,5

3

CN5

24

3+7,5+3+7,5+3

13,5

3+7,5+3

4

CN8

24

3+7,5+3+7,5+3

13,5

3+7,5+3

5

CN9

16,5

3+10,5+3

13,5

3+7,5+3

6

CN10

24

3+7,5+3+7,5+3

16,5

3+10,5+3

7

CN11

16,5

3+10,5+3

13,5

3+7,5+3

8

CN12

16,5

3+10,5+3

13,5

3+7,5+3

5. Chỉ tiêu sử dụng đất:

a) Đất nhà máy:

- Mật độ xây dựng tối đa: 65%.

- Tầng cao xây dựng: 1-3 tầng.

b) Đất hành chính dịch vụ:

- Mật độ xây dựng tối đa: 30%.

- Tầng cao xây dựng: 1-5 tầng.

c) Khu kỹ thuật:

- Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

- Tầng cao xây dựng: 1-2 tầng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm2008 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ, huyệnHương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quvết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giaothông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà; Trưởng ban Ban Quản lý các khucông nghiệp tỉnh; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao