ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP UBND THỊ TRẤN VŨ QUANG - HUYỆN VŨ QUANG KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM, QUYHOẠCH XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC THỊ TRẤN VŨ QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thịngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định; phê duyệt và quảnlý quy hoạch đô thị;

Thực hiện Văn bản số 913/UBND-XD ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch và giới thiệu địađiểm xây dựng Trụ sở làm việc UBND thị trấn Vũ Quang - huyện Vũ Quang;

Xét đề nghị của UBND thị trấn VũQuang tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 31/01/2013 về việc khảo sát địa điểm quyhoạch xây dựng Trụ sở làm việc;
Xét đề nghị của UBND huyện Vũ Quang tại Văn bản số 155/UBND ngày 21/3/2013 vềviệc thống nhất điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt mặt bằng sử dụng đất;

Theo đề nghịcủa Sở Xây dựng tại Văn bản số 294/SXD-KTQH ngày 24/4/2013 về việc xây dựng trụsở làm việc thị trấn Vũ Quang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép UBND thịtrấn Vũ Quang - huyện Vũ Quang khảo sát khu đất có diện tích 7.270 m2tại tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, để khảo sát, quy hoạch xâydựng Trụ sở làm việc.

Phạm vi khảo sát: (có sơ đồvị trí kèm theo)

- Phía Bắc giáp: Đường quy hoạchrộng 12m, dài 73,0m;

- Phía Nam giáp: Đường quy hoạchrộng 12m, dài 89,6m;

- Phía Đông giáp: Đường quy hoạchrộng 20m, dài 80m;

- Phía Tây giáp: Trạm Y tế xã, dài23,5m và khu dân cư, dài 71,6m;

Điều 2. Đơn vị được phép lậphồ sơ chuẩn bị đầu tư, quy hoạch xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu kiến trúchiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường, Phát triển bền vững đủ điều kiệntrình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau thời gian 3 tháng kể từ ngàyban hành Quyết định này, nếu UBND thị trấn Vũ Quang không hoàn thành quy hoạchtổng mặt bằng sử dụng đất và các thủ tục liên quan khác trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt theo quy định thì UBND tỉnh sẽ thu hồi quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang; Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang và Thủtrưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT - XD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn