ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 44/2005/QĐ-UB ngày 9/6/2005của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, côngchức, viên chức thuộc tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1252/QĐ- UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 390/TTr-SNV ngày 05/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảotrì đường bộ tỉnh Hưng Yên gồm các ông (bà) có tên sau:

1- Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủtịch UBND tỉnh.

2- Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Trọng Nhạ, PhóGiám đốc Sở GTVT.

3- Các thành viên Hội đồng:

- Ông Lê Thế Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thôngVận tải;

- Bà Vũ Thị Kim Thoa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản lý QuỹBảo trì đường bộ tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chế độ làm việc của Hộiđồng quản lý Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của QuỹBảo trì đường bộ tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đượcsử dụng con dấu của Quỹ để hoạt động.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Giao thông Vận tải;Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyếtđịnh thi hành./.


Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, NCQH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đoàn Thế Cường