BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2014/QH13 NGÀY 24/6/2014 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VỀCHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng ngừa,chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tốicao, của Tòa án nhân dân tối cao và công tác thi hành án năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội khóa XIII về chất vấn và trả lời chấtvấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-BTP ngày 06/11/2009của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành ándân sự thuộc Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởngTổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội khóa XIII về chất vấn và trả lời chấtvấn liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Tổngcục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dânsự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để p/h);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h);
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h);
- Bộ Công an (để p/h);
- Bộ Quốc phòng (để p/h);
- Văn phòng Quốc hội (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để p/h);
- Các Thứ trưởng (để t/h);
- Lưu: VT, Tổng cục THADS.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTSỐ 75/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN LIÊNQUAN ĐẾN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-BTP ngày 28/7/2014 của Bộ trưởng BộTư pháp)

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng BộTư pháp đã trả lời chất vấn các vị Đại biểu Quốc hội, trongđó có nội dung về công tác thi hành án dân sự (THADS). Ngày 24/6/2014,Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 75/2014/QH13về chất vấn và trả lời chất vấn (sau đây gọi là Nghị quyết số 75/2014/QH13 củaQuốc hội), trong đó đã đặt ra yêu cầu đối với công tác THADS là phải “Hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành ándân sự, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8; bảođảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo chuyểnbiến tích cực trong công tác này; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cườngthanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ trongcông tác thi hành án dân sự.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đốivới công tác THADS đã được xác định tại Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hộivà lời hứa của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước Quốc hội và cử tri cả nước, Bộ Tư phápxây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện đầy đủ, đồng bộ các yêucầu tại Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hộivề công tác THADS và lời hứa của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trướcQuốc hội và cử tri cả nước; tiếp tục khắc phục nhữnghạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến mạnh mẽ, gắn với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 củaQuốc hội trong những tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụthể đối với từng tổ chức, cá nhân; đề cao tính chủ động của đơn vị chủ trì,nhất là của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương; nêu cao vai trò,trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, đội ngũ Chấp hành viên trực tiếp thihành án, nhất là người đứng đầu. Bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, sựphối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra,đôn đốc và sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật THADS năm 2008.

+ Kết quả thựchiện nhiệm vụ: Dự án Luật, trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8(tháng 10/2014).

+ Thời gian thực hiện: Trướcngày 01/10/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Đơn vị phối hợp: Ủy ban Tư pháp củaQuốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trungương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngànhliên quan, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệmvụ, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ

2.1. Tập trung củng cố, kiện toàn tại các địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém về công tác tổ chứccán bộ hoặc còn thiếu Lãnh đạo.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Cơ bản củng cố, kiệntoàn tổ chức, cán bộ các cơ quan THADS địa phương,trong đó tập trung vào các địa phương còn nhiều hạn chế hoặc yếu kém như: BìnhThuận, Đồng Nai, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Hải Phòng.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đếntháng 12/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổchức cán bộ thuộc Bộ; tỉnh (thành) ủy và UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ươngcó liên quan.

2.2. Bổ sungbiên chế cho những đơn vị mới thành lập và nghiên cứu, điều chỉnh biên chế, bảođảm phù hợp với đặc thù, khối lượng công việccủa từng địa phương.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bổsung biên chế và xây dựng, thực hiện phương án điều chỉnh, bố tríbiên chế cho các đơn vị cần thiết.

+ Thời gian thựchiện: Đã thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổchức cán bộ của Bộ Tư pháp; đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ.

2.3. Rà soát cán bộ, công chức THADS có sai phạm chưa xử lý, đề xuấtphương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: (i)Danh sách cán bộ, công chức THADS có sai phạm chưa xử lý;(ii) Dự kiến phương án xử lý các trường hợp sai phạm theo thẩm quyền, phân cấpvà trình tự, thủ tục quy định.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, VụTổ chức cán bộ.

2.4. Chuyển ngạch Chấp hànhviên; tăng cường biệt phái, bổ sung Chấp hành viên cho các địa bàn có lượng ánphải thi hành lớn, còn thiếu Chấp hành viên.

+ Kết quả thựchiện nhiệm vụ: (i) Hoàn thành việc chuyển ngạch Chấp hành viên; (ii) Sơ kết,đánh giá kết quả biệt phái ở Tây Ninh; (iii) Xây dựng phương án biệt phái, bổsung Chấp hành viên cho các địa bàn có lượng án phải thi hành lớn, còn thiếuChấp hành viên.

+ Thời gian thựchiện: Trong tháng 7/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổchức cán bộ; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ; UBNDcấp tỉnh, cấp huyện có liên quan.

2.5. Đào tạo, bồidưỡng trình độchuyên môn, nghiệp vụ, trìnhđộ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng giải quyết công việc cho cánbộ, công chức.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ:Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảiquyết công việc, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnhchính trị và ý thức trách nhiệm đối với đội ngũ công chức làm công tác THADS.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS; cơ quan THADS địa phương.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Học việnTư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệmvụ, giải pháp về quản lý, chỉ đạo, điều hành

3.1. Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết số75/2014/QH13 và lời hứa của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước Quốc hội và cử tri cả nước.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Vănbản chỉ đạo thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Ngay saukhi Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 được ban hành.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ,Vụ Tổ chức cán bộ.

3.2. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương,kỷ luật công vụ; tổ chức kiểm tra, thanh tra cótrọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: (i) Khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kémtrong công tác tổ chức, cán bộ, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, bảo đảmkỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống; (ii) kịp thờiphát hiện, xử lý các sai phạm trong THADS.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyênvà theo Kế hoạch.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS;Thanh tra Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộcủa Bộ.

3.3. Phân công Lãnh đạo trựctiếp chỉ đạo công tác THADS và công tác cán bộ tại địa bàn có lượng án phải thihành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém(Lãnh đạo Tổng cục THADS chỉ đạo đốivới các Cục THADS; Lãnh đạo Cục THADS chỉ đạo đối với các Chi cục THADS).

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ:Thông báo phân công công việcđốivới Lãnh đạo Tổng cục THADS và các đơn vị thuộc Tổng cục THADS (Lãnh đạo Tổngcục THADS được phân công phụ trách, trực tiếp làm việc với các Cục THADS theoKế hoạch; Lãnh đạo Cục THADS trực tiếp làm việc với các Chi cục THADS nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồntại, nhất là vềchuyên môn, nghiệpvụ, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao).

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng7/2014 đến hết 30/9/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS;Cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ủy bannhân dân, Ban Chỉ đạo THADS các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, giảipháp về chuyên môn, nghiệp vụ

4.1. Trảlời các kiến nghị, đề nghị hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời tháo gỡkhó khăn, vướng mắc ngay khi phát sinh.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Trả lời đúng thời gian và bảo đảm chất lượng, kịp thời tháo gỡ khókhăn, vướng mắc tại cơ sở; có biện pháp xử lý nghiêmcác trường hợp chậm trả lời, chậm thực hiện hoặc thực hiện không đúng chỉ đạocủa cấp trên.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS(đối với văn bản của Cục THADS), Cục THADS (đối với văn bản của Chi cục THADS).

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban chỉ đạo THADS các cấp; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

4.2. Tổchức có hiệu quả các đợt cao điểm về thi hành án; sơ kết, tổng kết đợt cao điểmTHADS.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báocáo kết quả đợt thi hành án cao điểm.

+ Thời gian thực hiện: sơ kết(bằng văn bản) trước ngày 30/8/2014; tổng kết: đưa vào nội dung tổng kết côngtác năm.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS;các Cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND, Ban chỉ đạo THADS các cấp.

4.3. Chỉ đạoChấp hành viên rà soát, phân loại án có điều kiệnvà chưa có điều kiện thi hành; lập danh sách cácvụ việc có giá trị lớn có điều kiện thi hành, các vụ việc liên quan đến tíndụng Ngân hàng. Tăng cường đôn đốc, tổ chức thihành dứt điểm, đạt kết quả đối với vụ việc loại này. Các Cục THADS thường xuyênbáo cáo Lãnh đạo Tổng cục THADS, các Chi cục THADS báo cáo Lãnh đạo Cục THADSvề tình hình, tiến độ giải quyết án và dự báo khả năng hoàn thành chỉ tiêu,nhiệm vụ được giao.

+ Kết quả thựchiện nhiệm vụ: (i) Phân loại án chính xác án có điều kiệnvà chưa có điều kiện thi hànhtheo đúng tinh thần Nghị quyết số37/2012/QH13 của Quốc hội; (ii) Lập Danh mục các vụ việc có điều kiện thi hành,có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng Ngân hàng, trên cơ sở đó tậptrung chỉ đạo tổ chức thi hành, bảo đảm thi hành ánxong đạt tỷ lệ trên 77% về việc, trên 88% về tiền.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên,đặc biệt là đợt thi hành án cao điểm năm 2014 (đến hết 30/9/2014); riêng việclập danh mục các vụ việc thực hiện trong tháng 8/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Các cơ quan THADSđịa phương, các cơ quan Thi hành án trong Quân đội và các Chấp hành viên.

+ Cơ quan, đơn vị chỉ đạo: Tổng cụcTHADS, Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS các cấp.

4.4. Rà soát, lập danh sách,báo cáo các vụ việc đã kê biên bán đấu giá tài sản không bán được, vụ việc đãbán đấu giá thành nhưng chưa giao được cho người trúng đấu giá.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Danhmục vụ việc đã kê biên bán đấu giá tài sản nhưng khôngbán được; các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được cho người trúngđấu giá, trên cơ sở đó chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ đối với từng vụ việc cụ thể.

+ Thời gian thực hiện: Trước30/9/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS; các Cục và Chi cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban chỉ đạo THADS,ViệnKiểm sát nhân dân các cấp.

5. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS; ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS (đối với địa phương chưa banhành). Phát huy vai trò Ban chỉ đạo THADS các cấp.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạosự đồng thuận trong công tác THADS, nhất là giải quyết các vụ án lớn, phức tạpvà tổ chức cưỡng chế thi hành án.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.Riêng việc xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS thực hiện xongtrong tháng 9/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS,các cơ quan THADS địa phương.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Chỉđạo THADS, Cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơquan, đơn vị có liên quan tại địa phương.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, giảipháp khác

6.1. Nghiên cứu tiêu chí giao chỉ tiêuTHADS; tiêu chí xác định án có điều kiện thi hành, tiêu chí xác định án chuyểnkỳ sau.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báocáo nghiên cứu.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng7/2014 đến tháng 10/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS,các cơ quan THADS địa phương.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Phápluật Dân sự kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự hành chính.

6.2. Sửa đổi, bổ sung Bảngtiêu chí chấm điểm và xếp hạng cơ quan THADS địa phương và hướng dẫn thực hiện.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ:Bảng tiêu chí chấm điểm và xếp hạng cơ quan THADS địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng7/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Thiđua khen thưởng, Văn phòng Bộ.

6.3. Xây dựng hướng dẫn khenthưởng cho Chấp hành viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tácTHADS, nhất là trong đợt thi hành án cao điểm.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Văn bản hướng dẫn khen thưởng.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng7/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS, cơ quan THADSđịa phương.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Thiđua khen thưởng, Văn phòng Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục THADS giúp Lãnh đạo BộTư pháp theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo tình hình, kếtquả thực hiện nhiệm vụ với Lãnh đạo Bộ.

2. Cục trưởng Cục THADS các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và chỉ đạothực hiện Kế hoạch này đến các đơn vị và Chi cục trựcthuộc; tham mưu, giúp UBND và Ban chỉ đạo THADS cùng cấp chỉ đạo các cơ quan,đơn vị có liên quan thuộc UBND thực hiện tốt công tác phối hợp trong THADS.

3. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòngchỉ đạo các cơ quan Thi hành án trong Quân đội triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; tập trung thực hiện và hoàn thànhtốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao.

4.Văn phòng Bộ, Thanh traBộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp và các đơn vịcó liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao,phối hợp với Tổng cục THADS tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

5. Trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ được giao, Tổng cục THADSvà Cuc THADS địa phương có trách nhiệm bố trí kinhphí, các nguồn lực khác, bảo đảm thực hiện có hiệu quảKế hoạch này.

Tổng cục THADS, các cơ quan THADSđịa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khaithực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo, phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Tổngcục THADS) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết./.