ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 09 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUYĐỊNH TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU: GIA ĐÌNH VĂN HÓA (CẤP XÃ,HUYỆN, TỈNH); KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN; KHU DÂN CƯ XUẤT SẮC; LÀNG VĂN HÓA CẤPHUYỆN, CẤP TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi năm1994);

Căn cứ Quyết định số: 01/2002/QĐ-BVHTT ngày02/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Vănhóa -Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, làng văn hóa,Khu phố văn hóa;

Căn cứ Thông tư số: 04/2002/MTTW ngày 04/4/2002củaỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam về việc “ Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”trong thời kỳ mới;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - TT&TT và Ủy banMặttrận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số: 214/LN-VH-MTTQ ngày 10/9/2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành quy định tiêu chuẩn,thủ tục công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóacấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; Khu dân cư tiên tiến; Khu dân cư xuất sắc; Làngvăn hóa cấp huyện, cấp tỉnh(có nội dungkèm theo).

Điều 2: Các quy định về tiêu chuẩn, thủ tụccông nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóacấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; Khu dân cư tiên tiến; Khu dân cư xuất sắc; Làngvăn hóacấp huyện, cấp tỉnh trước đây banhành tại Quyết định số: 1351/QĐ-UB ngày 22/9/2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn tráivới Quyết định này đều bãi bỏ.

* Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày01/01/2003.

Điều 3:Các ông, bà: Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban,ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thihành quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Như điều 3(thực hiện).
- Bộ VHTT. (thay b/c)
- UBTW MTTQ Việt Nam (thay b/c)
- TT Tỉnh ủy (thay b/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh.
- LĐVP.
- Lưu: VT-NCTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Lệnh

QUY ĐỊNH

VỀ THỦ TỤC CÔNG NHẬNCÁC DANH HIỆU: GIA ĐÌNH VĂN HÓA CẤP XÃ, CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH; KHU DÂN CƯ TIÊNTIẾN; KHU DÂN CƯ XUẤT SẮC; LÀNG VĂN HÓA CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH.
(Kèm theo Quyết định 1754/QĐ-UB ngày 25/9/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

1. Gia đình văn hóa cấp xã:

- Hộ gia đình thực hiện đầy đủ 4 tiêu chuẩn theoquy định, được hội nghị khu dân cư bình chọn, được Ban vận động khu dân cư đềnghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thịtrấn( cấp xã) xem xét, ra quyết định công nhận.

2. Gia đình Văn hóa cấp huyện, thị xã:

- Hộ có từ 3 năm trở lên, liên tục đạt danh hiệugia đình văn hóa cấp xã, phường, thịtrấn( cấp xã); được Ban chỉ đạo cấp xã đề nghị; được ngành VHTT cấp huyện, thịxã( cấp huyện) và Hội đồng TĐKT cùng cấp xem xét trình UBND cấp huyện xem xét,ra quyết định công nhận.

3. Gia đình văn hóa cấp tỉnh:

- Hộ có từ 5 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu giađình văn hóa cấp huyện; được Ban chỉ đạocấp huyện đề nghị; được ngành VHTT cấp tỉnh và Hội đồng TĐKT cùng cấp xem xéttrình UBND tỉnh xem xét, ra quyết địnhcông nhận.

4. Khu dân cư tiêntiến:

- Có từ 55% số hộ trở lên được công nhận đạt danhhiệu gia đình văn hóa cấp xã; Đạt tốithiểu từ 6 tiêu chí đã được quy định trở lên, trong đó có các tiêu chí: 1, 2,3, 4; được Ban chỉ đạo cấp xã đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện xem xét, trình Chủtịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ra quyết địnhcông nhận hàng năm.

5. Khu dân cư xuấtsắc:

Có từ 60% số hộ trở lên được công nhận đạt danhhiệu gia đình văn hóa cấp xã; Đạt tốithiểu từ 8 tiêu chí đã được quy định trở lên, trong đó có các tiêu chí: 1, 2,3, 4, 10; được Ban chỉ đạo cấp xã đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện xem xét, trìnhChủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ra quyếtđịnh công nhận hàng năm.

6. Làng văn hoá cấphuyện:

- Đơn vị có từ 3 năm trở lên liên tục đạt danh hiệukhu dân cư xuất sắc; được Ban chỉ đạo cấp xã đề nghị; ngành VHTT cấp huyện vàHội đồng TĐKT cùng cấp xem xét, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết địnhcông nhận.

7. Làng văn hóa cấp tỉnh:

Đơn vị có từ 5 năm trở lên liên tục đạt danh hiệulàng văn hóa cấp huyện; được UBND cấphuyện đề nghị; sở Văn hóa-TT&TT vàHội đồng TĐKT cùng cấp xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định côngnhận ./.

Ghi chú: Khu dân cư là đơn vị hành chínhtương đương với tổ phố, làng, thôn, bản.

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN: GIAĐÌNH VĂN HÓA CẤP XÃ, CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH; KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN; KHU DÂN CƯ XUẤTSẮC; LÀNG VĂN HÓA CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH.
(Kèm theo Quyết định 1754/QĐ-UB ngày 25/9/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I- GIA ĐÌNH VĂN HOÁ:

1- Gia đình ấm no, hoà thuận,tiến bộ, khỏe mạnh và hạnh phúc.

2- Thực hiện tốt nghĩa vụ côngdân.

3- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

4- Đoàn kết, tương trợ trongcộng đồng dân cư.

II- KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN; KHUDÂN CƯ XUẤT SẮC;LÀNG VĂN HÓA :

1- Không có hộ đói, giảm hộnghèo từ 5% trở lên so với năm trước, tăng hộ giàu.

2- Không có người sinh con thứ3.

3- Không có trẻ em suy dinhdưỡng, bỏ học. Người trong độ tuổi thanh, thiếu niên phải đạt chuẩn phổ cậpgiáo dục tiểu học- CMC trở lên.

4- Không có người vi phạm phápluật và các tệ nạn xã hội. Không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành.

5- Không có đường làng, ngõ xómlầy lội; 60% số hộ gia đình trở lên có nhà ở chắc chắn.

6- Có phong trào Đền ơn Đápnghĩa, từ thiện nhân đạo; thành viên trong gia đình thực hiện tốt các đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7- Có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú; việc cưới, việc tang,lễ hội được tổ chức theo nếp sống văn hóamới; hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên.

8- Có công trình công cộng( nhàhọp thôn, điểm vui chơi văn hóa, thểthao), mọi nhà đều có nước sạch sử dụng; vệ sinh môi trường sạch sẽ.

9- Có quy ước thôn bản vàthường xuyên thực hiện.

10- Có phong trào phát huy dânchủ; Các tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể vững mạnh./.