BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 652/QĐ-BHXH NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘIVIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI MẪU VÀ MÃ SỐ THẺ BHYT HỘ GIA ĐÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 94/2008/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Trưởng ban Cấp sổ, thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 652/QĐ-BHXHngày 05 tháng 6 năm 2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc banhành tạm thời mẫu và mã số thẻ BHYT hộ gia đình kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 2. Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ, Chánh Vănphòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xãhội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, CST (03b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng