ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

Số: 1755/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 và Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/8/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc cấp tỉnh, cấp huyện; sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số: 402/TTr-SNV ngày08/4/2010 về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội,

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, bao gồm 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

2. Phòng Thanh tra - Pháp chế;

3. Phòng Nghiệp vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ điểm b, khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Trưởng ban Tôn giáo và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- TT. Thành ủy Hà Nội;
- TT HĐND, UBND TP Hà Nội;
- Văn phòng Thành ủy Hà Nội;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Như điều 3;
- Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế Đô thị;
- Trung tâm Công báo TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Thế Thảo

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?