ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 03 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN"TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂNTỘC THIỂU SỐ” GIAI ĐOẠN 2013-2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủtướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dânnông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012”;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủtướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, ngày19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thịsố 32-CT/TW, ngày 09/4/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tácphổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ,nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Thực hiện Chỉ thị số 1497/CT-BNN-PC ngày 06/5/2013 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai thực hiện Đềán “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dântộc thiểu số” giai đoạn 2013-2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại Tờ trình số 2284/TTr-SNN ngày 26 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền,phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” giaiđoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạochủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và UBNDhuyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN"TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂNTỘC THIỂU SỐ” GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND , ngày 03 tháng 9 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phổ biếnpháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đếnnăm 2012”;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày09/4/2012của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thựchiện Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaXI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/4/2011 về tăng cường sựlãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thứcchấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016;

Thực hiện Chỉ thị số 1497/CT-BNN-PC ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cườngtriển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nôngthôn và đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2013-2016,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xâydựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật chongười dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2013-2016 trên địabàn tỉnh Tây Ninh như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

Tuyên truyền, phổ biến các nội dungpháp luật đã lựa chọn thông qua các hình thức phù hợp cho người dân nông thônvà đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo sự chuyểnbiến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, từng bước hình thànhnếp sống và làm việc theo pháp luật của người dân nông thôn và đồng bào dân tộcthiểu số.

1.2 Mục tiêu cụ thể

- Từ 70% trở lên người dân nông thônđược tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp và phát triểnnông thôn và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Từ 40% trở lên đồng bào dân tộcthiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng có điều kiện kinh tế - xãhội khó khăn được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật; trình tự, thủtục thực hiện các quyền, nghĩa vụ, lợi ích của công dân trong chấp hành phápluật, thực hiện chính sách dân tộc và được cung cấp các loại tài liệu tuyên truyền, phổbiến pháp luật.

- 100% cán bộ Hội Nông dân, 50% cán bộ tư vấn phápluật của Hội và Cộng tác viên nòng cốt ở cơ sở được bồi dưỡng kiến thức phápluật và kỹ năng tuyên truyền pháp luật. 50% hội viên nông dân trở lên đượctuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật thiết yếu.

- Từ 70% trở lên phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộcthiểu số được truyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân vàgia đình, phòng chống bạo lực gia đình, buôn bán người, nuôi con nuôi, khiếunại, tố cáo, ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm phù hợp với từng đối tượng,địa bàn.

- Từ 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức làmviệc trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến người dân nông thôn và đồng bàodân tộc thiểu số được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn,nghiệp vụ của mình.

- Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền và kiến thức phápluật cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên và người có uy tín trong đồng bàodân tộc thiểu số làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dânnông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó có 3-5% là người dân tộc, 10%là phụ nữ).

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ, đầy đủ có hiệu quả các hoạtđộng và phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra.

- Các hoạt động đề ra phải sátvới nội dung và yêu cầu thực tiễn; bảo đảm tính khoa học, khả thi, tận dụng tốiđa các nguồn lực hiện có. Các biện pháp thực hiện phải có trọng tâm, trọngđiểm, tránh dàn trải, trùng lặp, chồng chéo với các dự án, chương trình khác cónội dung tương tự đã và đang được triển khai tại địa phương.

- Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dụcđạo đức, nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệpcho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trangnhân dân;

- Kế thừa và tiếp tục phát huy các kết quả của côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm qua; tổng kết thực tiễn đểchọn lọc, nhân rộng những mô hình, cách thức có hiệu quả trong công tác này.

- Các đơn vị thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ đượcgiao; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ khi triển khai.

- Sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Cáccơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, dự toán và thanhquyết toán đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Người dân nông thôn và đồng bàodân tộc thiểu số;

- Báo cáo viên, Tuyên truyền viênpháp luật;

- Cán bộ làm công tác tư vấn phápluật, trợ giúp pháp lý;

- Cán bộ làm công tác thanh tra,pháp chế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cán bộ, công chức, viên chức làmviệc trong các cơ quan liên quan đến người dân nông thôn và đồng bào dân tộcthiểu số.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Củng cố, kiện toàn và nâng caochất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Khảo sát xác định rõ nhu cầu cụthể về nội dung và hình thức tuyên truyền để làm cơ sở lập kế hoạch triển khaithực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL).

- Triển khai nhân rộng các mô hình thíđiểm TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quảtrên thực tế.

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyêntruyền phù hợp với từng đối tượng và địa bàn; chú trọng nhân rộng và phát huyhiệu quả các mô hình điểm trên thực tế; chủ động, sáng tạo và linh hoạt áp dụngcác mô hình, biện pháp mới phù hợp với tình hình thực tế; kết hợp phổ biến,giáo dục pháp luật với thi hành pháp luật; tăng cường áp dụng công nghệ thôngtin vào công tác TTPBPL.

- Tập hợp, tuyển chọn, biên soạn mớihoặc chỉnh lý, cập nhật các nội dung pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và pháttriển nông thôn, chính sách dân tộc, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng,chống bạo lực gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan trong cáctài liệu phổ biến pháp luật đã có hoặc đang được sử dụng.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiệncông tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên nghiệp, có chất lượng, vững vàngvề bản lĩnh chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng, chuyên môn vànghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tốt.

- Nâng cao chất lượng công tác phổbiến, giáo dục pháp luật cho cán bộ cấp xã, người dân ở nông thôn, vùng biêngiới, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ của các cơ quan Nhà nước, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

- Tổ chức thi tìm hiểu về pháp luậtcho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số qua hình thức báo viết,báo hình.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thựchiện Đề án; duy trì chế độ báo cáo thường kỳ theo quy định; tổ chức sơ kết,tổng kết Đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn (Thường trực Ban Chỉ đạo)

- Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện và kiểm traviệc thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Xây dựng, chỉ đạo và triển khai thực hiện Tiểuđề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nôngthôn cho người dân nông thôn” từ năm 2013 đến năm 2016.

- Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp trướcngày 10/10 hàng năm.

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Xây dựng kế hoạch và triểnkhai thực hiện Tiểu đề án 2“Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số”từ năm2013 đến năm 2016.

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liênquan thực hiện kế hoạch.

c) Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

- Xây dựng, chỉ đạo và triển khai thực hiện Tiểu đề án 3 “ Huy độngsự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấphành pháp luật ở nông thôn”từ năm 2013 đến năm 2016.

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liênquan thực hiện kế hoạch.

d) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Xây dựng, chỉ đạo và triển khai thực hiện Tiểuđề án 4 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộcthiểu số” từnăm 2013 đến năm 2016.

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liênquan thực hiện kế hoạch.

đ) Sở Tư pháp

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan thực hiện Đề án biênsoạn tài liệu pháp luật; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục phápluật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật cho người dân nông thônvà đồng bào dân tộc thiểu số.

e) Sở Tài chính

- Có trách nhiệm cân đối, bố tríkinh phí kế hoạch hàng năm để thực hiện Đề án;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônvà các cơ quan, tổ chức thực hiện kế hoạch.

g) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp vớiSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thực hiện cácnội dung Đề án.

h) Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp với Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung của Đềán.

i) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở (hệ thống Trungtâm Văn hóa và Thư viện trong tỉnh, đội Tuyên truyền lưu động, đội Chiếu bónglưu động) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan,tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.

k) Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo lực lượng phóng viên, biên tập viên chuyên viết vềpháp luật của các báo, đài, trang thông tin điện tử, những người làm việc ởđiểm bưu điện văn hóa xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàcác cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.

l) Các sở, banngành và đoàn thể liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung củaĐề án.

m) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phòng Kinh tế thị xã, cơ quan làm công tác dân tộc, phụ nữ, nông dân và cácphòng, ban chuyên môn khảo sát làm căn cứ cho việc tuyên truyền, phổ biến phápluật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng kế hoạch,chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tại địa phương;

- Bố trí lực lượng cán bộ làm công tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

- Thực hiện lồng ghép nội dung của Đề án với cácchương trình, đề án có liên quan đang thực hiện tại địa phương; có chính sáchkhuyến khích, thu hút huy động các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp cho công táctuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộcthiểu số;

- Chủ động bảo đảm kinh phí từnguồn ngân sách của địa phương, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động của kế hoạchtrong phạm vi địa phương.

2. Về chế độ báo cáo

Ủy ban nhân các huyện, thị xã; các cơ quan chủ trìTiểu đề án; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan báo cáo kết quả thựchiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/9 hàng năm để SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và Sở Tư pháp trước ngày 10/10 hàng năm.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách Nhà nướccấp theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác (nếucó). Ước tính tổng số kinh phí thực hiện là: 196.102.000 đồng (Kèmtheo dự thảo phân bổ kinh phí).

2. Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trìthực hiện các Tiểu đề án có trách nhiệm lập dự toán kinh phí của Tiểu đề án,tổng hợp vào dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm gửi Sở Tài chính.

3. Việc lập dự toán chi tiếthàng năm đượcthực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư số 73/2010/TTLB-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của liên Bộ Tài chính –Bộ Tư pháp về Hướng dẫn và lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đảm bảocho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày16/4/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về Quy định mức chi đối với công tác phổ biến,giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trên cơ sở các nội dung của kếhoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các sở, ban, ngành, đoàn thể vàtổ chức chủ trì thực hiện các nội dung của Tiểu đề án được phân công phải chịutrách nhiệm quyết toán vớicơ quan tài chính có thẩm quyền về ngân sách và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án"Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dântộc thiểu số” giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.