ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/QĐ-UBND

An Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNGBỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHAN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củacác Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TT g-TCCV ngày 30tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố niêm yếtthủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường tỉnh An Giang tại Tờ trình số 158/TTr-STNMT ngày 11 tháng 9 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theoQuyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêutại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặcbãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới đượcban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vàphải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơquan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định nàyhoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước cóthẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thìđược áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cậpnhật để công bố.

Điều 2: Sở Tài nguyên và Môitrường tỉnh An Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyêncập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hànhchính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời gian cập nhật hoặc loại bỏthủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tụchành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tạikhoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cótrách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khácbiệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền banhành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hànhchính chưa được công bố.

Điều 3: Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực pháp lý của mục V (Lĩnhvực tài nguyên nước) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh; Qua (email)
- UBND cấp huyện; Qua (email)
- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng công báo);
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

Phần I

DANH MỤC THỦTỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh An Giang)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất.

2

Thủ tục gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất.

3

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

4

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

5

Thủ tục cấp giấy phép khai thác nước mặt

6

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

7

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

8

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

9

Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước

10

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

11

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

12

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

13

Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1755/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang