ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1756/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 678/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁCPHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáodục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định vềthành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục phápluật;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTư pháp tại Tờ trình số 1668/TTr-STP ngày 30 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyếtđịnh số 678/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hànhQuy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật tỉnh Bến Tre.

Điều 2.

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dụcpháp luật tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Thành Hạo