UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂNTHÔN THÀNH KHU PHỐ THUỘC THỊ TRẤN PHÚ THỨ, HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 06/8/2013của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trungthuộc huyện Đông Hòa và thị trấn Phú Thứ thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 397/TTr-SNV ngày 27 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển thôn thành khu phố thuộcthị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên như sau:

1. Thôn Phước Thịnh chuyển thành khu phố PhướcThịnh;

2. Thôn Phú Thứ chuyển thành khu phố Phú Thứ;

3. Thôn Mỹ Lệ Tây chuyển thành khu phố Mỹ Lệ Tây;

4. Thôn Mỹ Lệ Đông chuyển thành khu phố Mỹ LệĐông;

5. Thôn Phước Mỹ Tây chuyển thành khu phố PhướcMỹ Tây.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự