ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1757/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ khoản 2, điều 29 Nghịđịnh 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung vềquy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 139/TTr-STMNT ngày 7 tháng 8 năm 2013 vềviệc ủy quyền ra thông báo thu hồi đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy bannhân dân các huyện, thành phố thông báo thu hồi đất cho các dự án khi Nhà nướcthu hồi đất thuộc địa bàn quản lý của huyện, thành phố ngay sau khi có văn bảngiới thiệu địa điểm đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyềnhoặc nằm trong quy hoạch đã được xét duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Giao Sở Tài nguyên & Môi trườnghướng dẫn về thủ tục, hồ sơ và kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các huyện,thành phố; chủ động giải quyết những vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân, cácđịa phương liên quan đến việc thông báo thu hồi đất, trường hợp vượt quá thẩmquyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủtrưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TN&MT(b/c);
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn