BỘ TÀI CHÍNH
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 82/2012/TT-BTC
NGÀY 22/5/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Đính chính lỗi chính tả tại Thông tư số 82/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia như sau:

STT
Thông tư số 82/2012/TT-BTC đã in
Sửa lại là
1
Điều 2. Điều kiện áp dụng áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%
Điều 2. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%
2
Trong Thông tư số 82/2012/TT-BTC đã in cụm từ "qui định"
"quy định"
3
Tại dòng thứ 3 từ dưới lên của trang 2 (khoản 3 Điều 3) của Thông tư đã in "Nhập khẩu thóc, gạo các loại"
"Nhập khẩu gạo các loại"
4
Tại nhóm 24.01 Phụ lục 1 Thông tư số 82/2012/TT-BTC đã in "…phê liệu lá thuốc lá"
"phế liệu lá thuốc lá"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/02/2012 đến hết ngày 31/12/2013 và là một phần không tách rời của Thông tư số 82/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP.
TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi