ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1759/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ NĂM 2013 VÀGIAI ĐOẠN 2013 - 2015 TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tinngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh sử dụng phầnmềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Th6ng tin và Truyền thông về việc banhành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được nhu cầu sử dụngtrong các cơ quan, tổ chức nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1605/2010/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc giavề ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 về việc Quy định về áp dụng tiêu chuẩn địnhdạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 1750/BTTTT-CNTT ngày 09/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướngdẫn xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT năm 2013 và giai đoạn 2013 -2015;

Căn cứ Công văn số 2349/UBND-VX ngày 17/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc xây dựng Kếhoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 và giai đoạn 2013 -2015;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông tại Tờ trình số 77/TTr-STTTT ngày 22 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và Ứng dụng phần mềm mã nguồn mởnăm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Thông tin vàTruyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; đồngthời chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo (theo định kỳ hàng quý hoặc đột xuấtkhi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền) về kết quả thực hiện và các khó khănvướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở,ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bạc Liêu vàcác cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP (TH - VX) UBND tỉnh;
- Lưu: VT (Hai-QĐ012). 39b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

KẾ HOẠCH

THÚCĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ NĂM 2013 VÀ GIAI ĐOẠN 2013 -2015 TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

I. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁTTRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

1. Đánh giá tình hình thực hiệnvà ban hành các cơ chế chính sách về phần mềm nguồn mở

Các phần mềm triển khai trên địabàn chủ yếu là phần mềm đóng không có bản quyền, các đơn vị khi lập dự án chưachú trọng đến các phần mềm nguồn mở.

Tình hình ban hành chỉ đạo và thựchiện các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến phần mềm nguồn mở trên địa bàntỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân các huyện, thành phố tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong việcsoạn thảo văn bản tại đơn vị (Công văn số 1910/UBND-TH ngày 16/8/2011 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơquan nhà nước).

2. Công tác tổ chức triển khaisử dụng phần mềm nguồn mở trong các hệ thống thông tin.

Trong thời gian gần đây, các cơquan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có bước tiếp cận với lĩnh vực mã nguồn mở;tuy nhiên, việc tiếp cận này ở mức nghiên cứu học hỏi rút kinh nghiệm chứ chưacó áp dụng chính vào giải quyết công việc hàng ngày, chủ yếu là đơn vị chuyêntrách Công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh là Sở Thông tin và Truyềnthông.

Năm 2011 được sự chỉ đạo của Ủy bannhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền Thông phối hợp với các đơn vị trong tỉnhtổ chức 06 lớp đào tạo, tập huấn về các phần mềm nguồn mở thông dụng cho cánbộ, công chức trong tỉnh (04 lớp dành cho Lãnh đạo, 02 lớp dành cho Chuyênviên chuyên trách CNTT).

Năm 2012 Sở Thông tin và Truyềnthông chỉ đạo cho Trung tâm CNTT và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyềnthông tổ chức việc triển khai cài đặt, chuyển đổi và hướng dẫn sử dụng các phầnmềm nguồn mở thông dụng cho từng cán bộ công chức, viên chức của các Sở, ngànhvà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

3. Hiện trạng đào tạo nguồn nhânlực ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở

Số lượng cán bộ công chức chuyêntrách CNTT toàn tỉnh là 134 người (chiếm 3,7%), cán bộ chuyên trách vàlãnh đạo CNTT vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng và phát triểnCNTT. Bên cạnh đó, do không có biên chế riêng cho cán bộ chuyên trách CNTT ởcác ngành và cấp huyện, nên đơn vị phải bố trí cán bộ chuyên môn khác kiêmnhiệm việc phụ trách CNTT.

Do đó, việc đào tạo cán bộ nguồnnhân lực sử dụng phần mềm nguồn mở trong cơ quan nhà nước của tỉnh còn nhiềubất cập, các chương trình đào tạo chỉ mang tính chất tập huấn và đào tạo ngắnhạn, nội dung đào tạo chỉ là những phần mềm thông dụng.

4. Hiện trạng phát triển sảnphẩm, doanh nghiệp, cộng đồng, thị trường phần mềm nguồn mở

Chưa tổ chức được cuộc Hội thảokhoa học, thành lập các Hội và các diễn đàn cũng như các đề tài nghiên cứu vềphần mềm nguồn mở tại địa phương.

Các phần mềm được sử dụng tại địaphương chủ yếu là các phần mềm thông dụng như: OpenOffice, Unikey, MozillaFirefox,…

Các doanh nghiệp trên địa bàn chưacung cấp và phát triển các phần mềm nguồn mở chuyên dụng.

5. Kinh phí thực hiện

Toàn tỉnh đã phân bổ vốn là320.000.000 đồng cho việc đào tạo, tập huấn và chuyển đổi các phần mềm thôngdụng có bản quyền sang phần mềm nguồn mở. Chưa bố trí vốn triển khai các phầnmềm nguồn mở chuyên dụng.

6. Khó khăn, vướng mắc, kiếnnghị, đề xuất

a) Khó khăn, vướng mắc

Thiếu nguồn nhân lực CNTT có trìnhđộ cao về tham gia công tác trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí phân bổ cho đầu tư, Ứngdụng CNTT còn hạn chế, không có kinh phí đầu tư cho việc nghiên cứu ứng dụngcác phần mềm nguồn mở.

b) Kiến nghị, đề xuất

Bộ Thông tin và Truyền thông cầnđào tạo tập huấn về phần mềm nguồn mở, ưu tiên hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tưphát triển phần mềm nguồn mở cho các địa phương.

Cần sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạocác cấp, các ngành và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc sử dụng phầnmềm nguồn mở trong đơn vị cơ quan nhà nước.

II. MỤC TIÊU THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂNVÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ NĂM 2013 VÀ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

1. Mục tiêu trong năm 2013

Tuyên truyền nâng cao nhận thức vềvai trò, tầm quan trọng của CNTT, đặc biệt là phần mềm nguồn mở trong hoạt độngcơ quan nhà nước.

100% các Cơ quan quản lý nhà nướctrong tỉnh đều sử dụng phần mềm mã nguồn mở thông dụng (OpenOffice, Unikey,Mozilla Firefox,…).

2. Mục tiêu trong năm 2014

100% các máy trạm trong các cơ quannhà nước của tỉnh đều sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở Ubuntu.

100% cán bộ chuyên trách công nghệthông tin sử dụng thành thạo các hệ điều hành chạy trên Server, máy trạm và cácphần mềm nguồn mở thông dụng.

3. Mục tiêu trong năm 2015

100% các phần mềm nguồn mở chuyêndụng được triển khai trong các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơquan nhà nước.

100% cán bộ chuyên trách CNTT trongcác đơn vị có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm nguồn mở chuyên dụng.

Các Hội, các cơ quan chuyên tráchCNTT phát triển và ứng dụng các phần mềm nguồn mở chuyên dụng.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấnnghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các đơn vị trên địabàn tỉnh, đào tạo quản trị máy chủ trên Ubuntu, quản trị cơ sở dữ liệu, hệ điềuhành và các phần mềm ứng dụng trên nền tảng mã nguồn mở.

Triển khai đào tạo nâng cao kiếnthức cho người sử dụng các phần mềm thông dụng mã nguồn mở.

Đào tạo, chuyển đổi hệ điều hànhcủa hãng Microsoft sang hệ điều hành Ubuntu.

Tổ chức liên kết, hợp tác vớiTrường đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ thông tin trong vàngoài tỉnh để xây dựng đầu tư ứng dụng phần mềm nguồn mở.

Triển khai các phần mềm nguồn mởchuyên dụng trong các dự án Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhànước.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về tài chính

Kinh phí triển khai Ứng dụng CNTTchủ yếu lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn Trung ương hỗ trợ, do ngân sáchtỉnh còn rất khó khăn, nên việc phân bổ ngân sách của tỉnh để triển khai cácchương trình, dự án còn rất hạn chế. Do đó, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng choviệc triển khai các Ứng dụng CNTT cần phải huy động, sử dụng nhiều nguồn vốnkhác nhau như: vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn đầu tư trựctiếp (FDI), hợp tác quốc tế, tài trợ của các Quỹ và nguồn vốn huy độngtừ các doanh nghiệp, vốn trong dân thông qua việc xã hội hóa để thực hiện cácdự án Ứng dụng CNTT, đặc biệt là triển khai và ứng dụng các phần mềm nguồn mở

2. Giải pháp triển khai

Kế hoạch thúc đẩy phát triển và ứngdụng phần mềm nguồn mở năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015 được thực hiện thôngqua các chương trình, dự án và theo phương hướng triển khai mô hình điểm, cóđánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở triển khai nhân rộng.

3. Giải pháp về tổ chức

Quy định chặt chẽ việc ứng dụng cácphần mềm nguồn mở trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước. Đảm bảo hệ thốngchỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời. Sở Thông tin vàTruyền thông chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách, quy chế đảm bảo an toàn,an ninh đồng thời đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các vănbản quản lý và thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở kịp thời và phù hợp với cácvăn bản của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Giải pháp về môi trường chínhsách

Có chính sách thu hút nguồn nhânlực cho Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Có chính sách khuyến khích các đơnvị sử dụng ứng dụng các phần mềm nguồn mở trong các hoạt động giao dịch với cơquan Nhà nước, sử dụng các dịch vụ hành chính công được cung cấp trên CổngThông tin điện tử của tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Kế hoạch được ban hành, hàngnăm xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể (Thông qua Sở Tài chính thẩmđịnh), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, để trình thông qua Hội đồng nhândân tỉnh quyết định phân bổ trong dự toán Ngân sách để tổ chức thực hiện theođúng quy định.

Chủ trì, phối hợp và hướng dẫn cácđơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ,công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước trong tỉnh, nâng cao hiểu biết,nhận thức về phần mềm nguồn mở.

Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổchức đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức, viênchức tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,Sở Thông tin và Truyền thông ưu tiên cân đối nguồn vốn bố trí cho việc triểnkhai thực hiện kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền Thông kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ dự toán kinh phíhàng năm theo quy định để triển khai thực hiện Quyết định này.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnhvà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhân viên cấp dưới để duy trì hiệu quả và pháttriển các ứng dụng PMNM tại đơn vị mình./.