ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định cước bốc xếp qua cầu Bảo Nhai

__________________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại số 203 ngày 15/8/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành giá cước bốc xếp và vận tải qua cầu Bảo Nhai như sau:

1. Cước bốc xếp:

a) Bốc xếp hàng hóa phổ thông: 15.000 đ/tấn/2 lượt (lên và xuống).

b) Hàng rời, dễ vỡ, độc hại: Tăng 10% so với hàng phổ thông.

c) Hàng quá khổ, quá nặng (≥ 150 kg/kiện), hàng cồng kềnh: tăng 20% so với bốc xếp hàng phổ thông.

2. Vận tải qua cầu: 5.000 đ/tấn.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty vận tải Lào Cai triển khai và thi hành nghiêm túc các quy định trên.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng