UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Chi cục Tài chính doanh nghiệp

trực thuộc Sở Tài chính- Vật giá Hải Phòng

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ về tổ chức lại Tổng cục quản lý vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính, Thông tư số 109/1999/TT-BTC ngày 11/9/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhiệm vụ giới hạn và tổ chức bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá Hải Phòng trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.

Chi cục Tài chính doanh nghiệp được sử dụng con dấu riêng.

Chi cục Tài chính doanh nghiệp có nhiệm vụ tham mưu để Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính doanh nghiệp qui định tại điều 1, Thông tư số 109/1999/TT-BTC ngày 11/9/1999 của Bộ Tài chính. Quyền hạn cụ thể của Chi cục do Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá quy định theo hướng dẫn tại điểm 2 Thông tư số 109/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính và theo phân cấp hiện hành của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Tổ chức bộ máy của Chi cục Tài chính doanh nghiệp gồm cục trưởng, một đến hai Phó chi cục trưởng và hai phòng giúp việc Chi cục trưởng gồm:

- Phòng Tài chính công nghiệp - xây dựng - giao thông.

- Phòng Tài chính nông nghiệp - thuỷ sản - thương mại - dịch vụ và các ngành khác.

- Phòng hành chính, tổng hợp tài chính doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Biên chế của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc biên chế của Sở tài chính-Vật giá do Ủy ban Nhân dân Thành phố giao hàng năm. Trong năm 1999, biến ché Sở Tài chính-Vật giá được tăng tương ứng với số công chức, viên chức nhận từ Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp kể từ 01/10/1999.

Điều 2. Quy định trách nhiệm:

- Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố tiếp nhận Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy - cán bộ, bảo đảm mọi điều kiện để Chi cục triển khai ngay việc thực hiện nhiệm vụ như qui định tại Điều1.

- Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá chụi trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ về kết quả các công việc trên trước ngày 15/10/1999.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chi cục Tài chính doanh nghiệp căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng