uû ban nh©n d©n

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1761/2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 25 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU DẤU TẠM THỜI VÀ QUYTRÌNH SỬ DỤNG CON DẤU XÁC NHẬN BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐÃ THẨM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chínhphủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủvề quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chínhphủ về công tác văn thư;

Thực hiện Công văn số 1078/BXD-KSTK ngày 06/6/2006 của BộXây dựng về việc hướng dẫn xác nhận thẩm định, phê duyệt thiết kế;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 453/SXD-GĐ ngày16/5/2007 “V/v ban hành Quyết định quy định mẫu dấu tạm thời và quy trình sửdụng con dấu xác nhận bản vẽ thiết kế cơ sở đã thẩm định”, báo cáo thẩm định số 1014/BC-STP-KTVB ngày 11/5/2007 của Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mẫu dấu tạm thời và quy trình sử dụng con dấu xác nhận bản vẽ thiết kế cơ sở cáccông trình xây dựng đã được thẩm định như sau:

1. Mẫu dấu tạm thời của các cơ quan thẩm định áp dụng thốngnhất cho các sở: Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn khi xác nhận bản vẽ thiết kế cơ sở các công trình xây dựngđã được thẩm định (theo phụ lục kèm theo Quyết định này).

2. Quy trình sử dụng con dấu: Việc quản lý và sử dụng condấu thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và tuân theo quy trình sau:

- Dấu xác nhận bản vẽ thiết kế cơ sở đã thẩm định chỉ đượcsử dụng để đóng dấu xác nhận các bản vẽ thiết kế cơ sở sau khi có kết quả đượccơ quan có thẩm quyền thẩm định để triển khai các bước tiếp theo.

- Đối với các bản vẽ không đủ điều kiện để triển khai cácbước tiếp theo thì không được đóng dấu thiết kế cơ sở đã thẩm định.

- Số lượng hồ sơ đóng dấu thẩm định thiết kế cơ sở là 03 bộ,trong đó có 01 bộ lưu tại cơ quan thẩm định, 02 bộ trả lại cho chủ đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lục thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốccác Sở: Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng

PHỤ LỤC

MẪU DẤU XÁC NHẬN BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠSỞ ĐÃ THẨM ĐỊNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 1761 / 2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 củaUBND tỉnh)

Quyết định 1761/2007/QĐ-UBND quy định mẫu dấu tạm thời và quy trình sử dụng con dấu xác nhận bản vẽ thiết kế cơ sở đã thẩm định do tỉnh Quảng Ninh ban hành