UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢPTRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀISẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộnghòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủvề Đăng ký giao dịch bảo đảm; Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 củaChính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giaodịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịchsố 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyênvà Môi trường về Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắnliền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp (tại Tờ Trìnhsố 1030/TTr-STP ngày 26/9/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhànước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vớiđất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyênvà Môi trường, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊNĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số1763/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc phối hợpthực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sửdụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các tổchức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lýnhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất nhằm đảm bảohoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh đạthiệu quả.

2. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệmvụ của từng cơ quan, tổ chức và các quy định của pháp luật liên quan; khônglàm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, tổ chức, quyền và lợi íchhợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động phốihợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phốihợp và cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp trong quản lý nhà nước vềđăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Rà soát các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao dịch bảo đảm; tổchức tập huấn, đào tạo cho cán bộ làm công tác giao dịch bảo đảm.

3. Kiểm tra định kỳ công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

4. Rà soát, thống kê, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt độngđăng ký giao dịch bảo đảm của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

5. Bố trí nhân lực, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất phụcvụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

6. Chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăngký quyền sử dụng đất thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật vềđăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,pháp luật về đất đai.

7. Tổ chức họp giao ban để giải quyết, tháo gỡ những khókhăn, vướng mắc.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONGTHỰC HIỆN PHỐI HỢP

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môitrường

1. Sở Tư pháp chủ trì thực hiện:

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chươngtrình, kế hoạch công tác hàng năm nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước vềđăng ký giao dịch bảo đảm; tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về giaodịch bảo đảm, đối chiếu các quy định do Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành để kịpthời phát hiện, kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quanđến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngânhàng Nhà nước, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch,nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo.

c) Phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (BộTư pháp), Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước triển khaitập huấn, đào đạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ của cáctổ chức tín dụng, công chứng viên, công chức của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên vàMôi trường, cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm của Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất cấp tỉnh và cấp huyện.

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngânhàng Nhà nước tổ chức các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra định kỳ về công tácký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấphuyện.

e) Chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêmtúc, đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, pháp luậtvề đất đai, pháp luật về nhà ở và các văn bản pháp luật khác có liên quan; tíchcực tra cứu, chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm nhằmgiúp các tổ chức và cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảo đảm an toàn, đúngpháp luật.

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức sơ kết 6tháng và tổng kết hàng năm về kết quả triển khai hoạt động quản lý nhà nước vềđăng ký giao dịch bảo đảm để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắctrong thực tiễn.

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp vềkết quả đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện:

a) Hướng dẫn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh vàcấp huyện thực hiện nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo theo đúng quy định phápluật hiện hành.

b) Kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm điều kiện cơ sở vậtchất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp Tỉnh.

c) Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thựchiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảođảm, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở và các văn bản pháp luật khác cóliên quan; tích cực tra cứu, chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tàisản bảo đảm nhằm giúp các tổ chức và cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảođảm an toàn, đúng pháp luật. Đồng thời, thực hiện việc báo cáo 6 tháng, hàngnăm hoặc đột xuất về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liềnvới đất gửi Sở Tư pháp theo đúng thời hạn để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân Tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Báo cáo 6 tháng và hàng năm gửi Sở Tư pháp chậm nhất là 07ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Đối với báo cáo 6 tháng, thời điểm lấy sốliệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau; đốivới báo cáo hàng năm, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trướcđến hết ngày 30 tháng 9 năm sau.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Nội vụ và Sở Tài chính

Sở Nội vụ và Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp vàSở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnhbố trí nguồn nhân lực, kinh phí để phục vụ hoạt động quản lý nhànước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vớiđất trên địa bàn tỉnh; trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động củaVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 6. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo cơ sở vật chất và chỉđạo cải cách thủ tục hành chính thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất cấp huyện.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trườngtrong công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyệnthực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịchbảo đảm, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở và các văn bản pháp luật kháccó liên quan; tích cực tra cứu, chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tàisản bảo đảm nhằm giúp các tổ chức và cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảođảm an toàn, đúng pháp luật. Đồng thời, thực hiện việc báo cáo 6 tháng, hàngnăm hoặc đột xuất về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắnliền với đất gửi Sở Tư pháp theo đúng thời hạn để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáoỦy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Báo cáo 6 tháng và hàng năm gửi Sở Tư pháp chậm nhất là 07ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Đối với báo cáo 6 tháng, thời điểm lấy sốliệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau; đốivới báo cáo hàng năm, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trướcđến hết ngày 30 tháng 9 năm sau.

Điều 7. Phối hợp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Khi có phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thựchiện đăng ký giao dịch bảo đảm thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tráchnhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Trường hợp pháp luật có quy định mới về việc phối hợpthực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sửdụng đất, tài sản gắn liền với đất thì sẽ được áp dụng theo quy định của phápluật.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc thìđề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tư pháptổng hợp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.