UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH BẾN TRE

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứNghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soátthủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứThông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướngdẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thựchiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 971/TTr-SXD ngày 28 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏtrong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựngtỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốcSở Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 củaChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

061974

Thẩm định đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn

Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới