ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾTKẾ HOẠCH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/12/2012của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nướcnăm 2013 (nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Công văn số 40/HĐND ngày 10/6/2013 của Thườngtrực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận danh mục vốn chuẩn bị đầu tư năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tạiTờ trình số 47/TTr-SKHĐT ngày 24/05/2013 và Công văn số 571/SKHĐT-KTN TH ngày02/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết10.000 triệu đồng kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư (nguồn cấp quyền sử dụng đất)năm 2013 như sau:

- Bố trí 3.400 triệu đồng cho 17 danh mục dự án hoànthành công tác chuẩn bị đầu tư;

- Bố trí 3.120 triệu đồng cho 21 danh mục dự án chuyểntiếp công tác chuẩn bị đầu tư;

- Bố trí 3.110 triệu đồng cho 35 danh mục dự án bắtđầu công tác chuẩn bị đầu tư;

- Dự phòng: 370 triệu đồng;

- Cho chủ trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tưvà cấp huyện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 18 danh mục dự án.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủtrì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủtrưởng các sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triểnkhai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởngcác sở, ban, đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốvà các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT, Bộ TC;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu VT, K17.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc