BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1765/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIÁ TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ ĐÔ THÀNH
(Ấp Đất Mới, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢIQUAN

Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếunại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004; số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việcxác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày16/3/2007 của Chính phủ.
Căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan đến nội dung khiếu nại:
Công văn số 53/CPDT-10 ngày 27/06/2010 của Công ty Cổ phần Ôtô Đô Thành tại địachỉ Ấp Đất Mới, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai khiếu nại quyết định số 39/QĐ-GQKN ngày 25/06/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếunại lần đầu về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ôtô tải sát-xi có buồnglái hiệu Hyundai HD72, trọng tải 3,5 tấn, động cơ diezen do Hàn Quốc sản xuấtnăm 2009 mới 100% thuộc tờ khai số 71/NKDO-KVI ngày 26/02/2010 tại Chi cục Hảiquan Cảng Sài Gòn Khu vực 1 Cát Lái, Cục HQ. Hồ Chí Minh.
Báo cáo tại công văn số 1829/HQHCM-TXNK ngày 08/07/2010 của Cục Hải quan TP. HồChí Minh và hồ sơ kèm theo.
Xem xét việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá, quyết định giải quyết khiếunại lần đầu số 39/QĐ-GQKN ngày 25/06/2010 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. HồChí Minh và hồ sơ giải quyết khiếu nại:

1. Việc kiểm tra, tham vấn, bác bỏtrị giá khai báo, xác định trị giá tính thuế và ra quyết định giải quyết khiếunại lần đầu đối với mặt hàng xe ôtô tải sát-xi có buồng lái hiệu Hyundai HD72,trọng tải 3,5 tấn, động cơ diezen do Hàn Quốc sản xuất năm 2009 mới 100% củaCông ty Cổ phần Ôtô Đô Thành nhập khẩu tại tờ khai nêu trên là thực hiện theođúng quy định của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quyđịnh về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

2. Về căn cứ bác bỏ trị giá khaibáo:

Do Doanh nghiệp không giải trình,chứng minh được những nghi vấn về trị giá khai báo của cơ quan hải quan trongquá trình tham vấn tại biên bản tham vấn số 1034/BB-GATT ngày 27/4/2010 nên CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh đã bác bỏ trị giá khai báo là đúng theo quy định tạitiết d.4.1.1 điểm 5 mục I phần III Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 củaBộ Tài chính.

3. Về cơ sở và phương pháp xác địnhtrị giá tính thuế:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã sửdụng phương pháp 6 (phương pháp suy luận) để xác định trị giá tính thuế đối vớitờ khai nêu trên trên cơ sở sử dụng thông tin dữ liệu giá có sẵn của mặt hànggiống hệt nhưng có số lượng ít (mỗi loại 02 chiếc) để suy luận và đưa ra mứcgiá cụ thể nhưng chưa tính đến điều kiện về cấp độ thương mại, số lượng đối vớilô hàng nhập khẩu là chưa phù hợp với nguyên tắc xác định trị giá quy định tạiThông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Từ những căn cứ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số39/QĐ-GQKN ngày 25/06/2010 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giảiquyết khiếu nại lần đầu trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ôtô tải sát-xi cóbuồng lái hiệu Hyundai HD72, trọng tải 3,5 tấn, động cơ diezen do Hàn Quốc sảnxuất năm 2009 mới 100% thuộc tờ khai số 71/NKDO /KVI ngày 26/02/2010 tại Chi cụcHải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 1 Cát Lái, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh do việcsử dụng dữ liệu chưa phù hợp với nguyên tắc xác định trị giá quy định tại Thôngtư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh căn cứ cơ sở dữ liệu giá có sẵn của mặt hàng giống hệt tại thời điểm xácđịnh giá, các yếu tố có ảnh hưởng đến trị giá của lô hàng nhập khẩu để xác địnhlại trị giá của tờ khai nêu trên theo đúng nguyên tắc, trình tự quy định tạiThông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Trong thời gian 30ngày kể từ ngày nhận quyết định giải quyết khiếu nại này, nếu Công ty Cổ phầnÔtô Đô Thành không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án theo đúngquy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày ký; Công ty Cổ phần Ôtô Đô Thành, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhchịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục Thuế XNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường