ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1765/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN NGUỒN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN KHU DI CHỈ KHẢO CỔ CÁTTIÊN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VĂN HÓA NĂM 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nướcnăm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thựchiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ và phân bổ chitiết vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 187/TTr-KHĐT-VX ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết vốnnguồn đầu tư phát triển Dự án khu di chỉ khảo cổ Cát Tiên thuộc Chương trìnhmục tiêu quốc gia Văn hóa năm 2013 như sau:

1. Tổng vốn đầu tư phân bổ: 1.840triệu đồng (một tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng); trong đó phân bổ cụ thể nhưsau:

a) Dự án sửa chữa mái che gò 1A Khudi tích Cát Tiên;

- Vốn phân bổ: 585 triệu đồng;

- Nội dung: hoàn trả tạm ứng ngânsách tỉnh năm 2011;

- Chủ đầu tư: Ban quản lý khu ditích Cát Tiên;

b) Dự án đầu tư xây dựng Khu di chỉkhảo cổ Cát Tiên:

- Vốn phân bổ: 1.255 triệu đồng;

- Nội dung: công tác chuẩn bị đầutư;

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa thể thao vàDu lịch.

2. Các nội dung khác vẫn thực hiệntheo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh LâmĐồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa thể thao và Dulịch; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Chủ đầu tư cácdự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, TC, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt