ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1766/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO LUẬTĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dânngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồiđất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tạiTờ trình số 350/TTr-TNMT ngày 08/8/2014 “Về việc ban hành quy định về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 129/BC-STP ngày 07/8/2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo LuậtĐất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 499/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010, Quyết định số 1748/QĐ- UBND ngày 11/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Các văn bảnkhác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ban hành trước đây tráivới Quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan và các đốitượng được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND (để b/c);
- Cục KT văn bản QPPL-Bộ Tư pháp (để b/c);
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- V0, V1, V2, QH1, TM2, XD1; GT1, QLĐĐ2;
- Lưu: VT, QLĐĐ1.
70 bản - QĐ145

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

QUY ĐỊNH

VỀ BỒI THƯỜNG, HỖTRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH QUẢNG NINH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1766/2014/QĐ- UBND ngày 13 tháng 8 năm2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhànước thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Cơ quan thực hiện chức năngquản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặtbằng;

2. Người sử dụng đất quy định tạiĐiều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất;

3. Tổchức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

4. Các trường hợp không thuộc đốitượng áp dụng Quy định này:

a) Các dự án thuộc trường hợp đặcbiệt quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai;

b) Các dự án không thuộc đối tượngnhà nước thu hồi đất.

Chương II

BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VỀ ĐẤT

Điều 3. Xác định giá đất cụ thểlàm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư: Thực hiện Điểmđ Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai và Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP .

1. Xác định giá đất cụ thể bồithường.

Trước khi quyết định thu hồi đất, Ủyban nhân dân cấp huyện (nơi có đất thu hồi) tổ chức thực hiện hoặc đề xuất SởTài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều tra, khảo sát, xâydựng giá đất cụ thể theo quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Xác định giá đất ở, nhà ở táiđịnh cư.

a) Giá thu tiền sử dụng đất khigiao đất ở tái định cư; giá bán nhà ở tái định cư được xác định cùng thời điểmvà thống nhất với nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất ở cụ thể làm căncứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơicó đất thu hồi) tổ chức thực hiện hoặc đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường thuêđơn vị tư vấn điều tra, khảo sát, xây dựng giá đất ở tái định cư; điều tra khảosát, xây dựng giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở tái định cư gửi các cơ quancó thẩm quyền quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 30 Quy định này thẩm định,trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi quyết định thu hồi đất.

Điều 4. Xác định diện tích đấtở để bồi thường.

1. Việc xác định diện tích đất ởcăn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo đúng quy định của phápluật về đất đai; Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thìcăn cứ hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhândo Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất;

2. Vị trí, ranh giới phần đất ởtrong thửa đất có nhà ở được xác định theo vị trí, ranh giới ghi trên giấy tờvề quyền sử dụng đất. Trường hợp chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc cógiấy tờ nhưng trong giấy không ghi rõ vị trí, ranh giới phần điện tích đất ở trongthửa đất có nhà ở thì Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Ủy ban nhândân cấp xã xác định rõ vị trí, ranh giới phần diện tích đất ở làm cơ sở xácđịnh bồi thường, hỗ trợ đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có diệntích đất ở;

3. Hộ gia đình, cá nhân đã đượcbồi thường, hỗ trợ về đất ở do ảnh hưởng bởi các dự án trước, phần diện tíchđất còn lại sau khi bị thu hồi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtnay lại bị thu hồi để giải phóng mặt bằng thì diện tích đất ở để bồi thường, hỗtrợ là diện tích đất thực tế bị thu hồi nhưng tối đa chỉ bằng hạn mức giao đấtở, công nhận đất ở xác định tại Khoản 1 Điều này trừ (-) đi diện tích đất ở đãđược bồi thường, hỗ trợ của các dự án trước. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấphuyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức được giao nhiệmvụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xác định diện tích đất ở để bồi thường.

Điều 5. Bồi thường chi phí đầutư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:Thực hiện theo Điều 76 Luật Đất đai; Điều 3 Nghị định47/2014/NĐ-CP .

Trường hợp chi phí đầu tư vào đấtcòn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đãđầu tư vào đất. Mức bồi thường như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân:Được bồi thường bằng 30% giá đất theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyđịnh;

2. Đối với doanh nghiệp và tổchức: Không bồi thường, không hỗ trợ;

3. Trường hợp thu hồi đất phi nôngnghiệp hoặc đất ở mà đã được bồi thường theo giá đất phi nông nghiệp hoặc đất ởthì không được bồi thường chi phí san lấp mặt bằng.

Điều 6. Bồi thường về đất khiNhà nước thu hồi đất ở:Thực hiện theo Điều 79 LuậtĐất đai; Điều 6; Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

Khoản 1 Điều 6; Khoản 2 Điều 30Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụngđất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyềnsử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận hoặcđủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thìviệc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ởhoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quyđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ởnào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồithường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Diện tích đất ở hoặc nhà ở để bồithường là diện tích đất ở hoặc nhà ở tại khu tái định cư đã được xây dựng theoquy hoạch;

Trường hợp có chênh lệch giá trịgiữa đất ở hoặc nhà ở bồi thường với đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì được thanhtoán bằng tiền theo quy định sau:

a1) Trường hợp tiền bồi thường vềđất lớn hơn tiền đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì người tái định cư được nhậnphần chênh lệch đó;

a2) Trường hợp tiền bồi thường vềđất nhỏ hơn tiền đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì người tái định cư phải nộpphần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số47/2014/NĐ-CP ;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ởhoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quyđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở kháctrong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằngtiền;

2. Diện tích không đủ điều kiện đểở là diện tích không đủ điều kiện tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồiđất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân:Thực hiện theo Điều 80 Luật Đất đai; Điều 7 Nghị định số47/2014/NĐ-CP .

Khoản 3 Điều 7 Nghị định số47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhânđang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đấtthu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đấtdo thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng thì được bồi thườngbằng 100% giá trị đất bị thu hồi.

Điều 8. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất,thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộchành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ:Thực hiện theo Điều 94 Luật Đất đai; Điều 10 Nghị định số47/2014/NĐ-CP; Điều 18, 19, 23Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về “Quy định chi tiết về thi hànhluật điện lực về an toàn điện”.

1. Bồi thường, hỗ trợ về đất.

a) Trường hợp thay đổi mục đích sửdụng đất: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

b) Trường hợp không làm thay đổimục đích sử dụng đất, nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng thì được bồi thườngmột lần bằng tiền. Mức bồi thường cụ thể như sau:

- Đất ở, đất phi nông nghiệp bằng50% giá đất cụ thể cùng loại đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường;

- Đất trồng cây lâu năm, đất rừngsản xuất bằng 30% giá đất cụ thể cùng loại đất tại thời điểm phê duyệt phươngán bồi thường;

2. Bồi thường, hỗ trợ về nhà và công trình.

a) Nhà ở, công trình phục vụ sinhhoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toànđường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 Kv theo quy định tại Điều 13Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạtđược bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinhhoạt. Việc bồi thường,hỗ trợ được thựchiện một (01) lần như sau:

- Nhà ở, công trình phục vụ sinhhoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toànđường dây dẫn điện trên không, được xây dựngtrên đất đủ điều kiện bồi thường về đấttheo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày thông báo thực hiện dự áncông trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được bồithường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điệntrên không. Mức bồi thường bằng 50% giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình;

- Trường hợp nhà ở, công trìnhphục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đấttheo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ 20% giá trị xây dựng mới của nhà ở,công trình;

b) Nhà ở, công trình được xây dựng trước ngày thông báo thực hiện dự áncông trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Nếu chưa đáp ứng các điều kiệnquy định tại Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì chủ đầu tư công trình lướiđiện cao áp phải chịu kinh phí vàtổ chứcthực hiện việc cải tạo nhằm đáp ứng các điều kiện đó;

- Trường hợp phá dỡ một phần, phầncòn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựngvà đáp ứng được các điều kiện quy địnhtại Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì chủ đầu tư lưới điện cao áp có tráchnhiệm: Chi trả, bồi thường phần giá trị nhà, công trình bị phá dỡ và chi phícải tạo hoàn thiện lại nhà, công trình theo tiêuchuẩntương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ hoặc bồi thường di dời nhàở theo Quy định này;

- Trườnghợpnhà ở, công trình không thể cải tạo được để đáp ứngđiều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP mà phải dỡ bỏ hoặcdi dời, thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ theo Quy địnhnày.

3. Bồi thường, hỗ trợ cây trồng.

a) Cây có trước khi thông báo thựchiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang an toàn lưới điện,nếu phải chặt bỏ và cấm trồng mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị địnhsố 14/2014/NĐ-CP thì được bồi thường theo quy định hiện hành;

b) Cây có trước khi thông báo thựchiện dự án công trình lưới điện cao áp và trong hành lang thuộc loại không phảichặt bỏ và cấm trồng như quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số14/2014/NĐ-CP hoặc cây ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toànquy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản vận hành có quyền kiểm tra, chặt, tỉa cây đểđảm bảo an toàn cho đường dây dẫn điện trên không và thực hiện bồi thường theoquy định;

c) Mức bồi thường đối với cáctrường hợp quy định tại Điểm a và b Khoản 3 Điều này được thực hiện một (01)lần đối với một cây theo đơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và không đượctrồng lại;

4. Người đang sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn côngtrình lưới điện cao áp đã xây dựng trước đây, nay Nhà nước thu hồi đất để đầutư, cải tạo, nâng cấp thì chỉ bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất naybị ảnh hưởng nằm trong hành lang lưới điện cải tạo, nâng cấp.

Điều 9. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụngnhà ở thuộc sở hữu Nhà nước: Thực hiện theoĐiều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số47/2014/NĐ-CP được thực hiện nhưsau:

Người đang sử dụng nhà ở thuộc sởhữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồiđất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diệntích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồithường 100% chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp thuộc phần diện tích nhàthuê và phần xây dựng cơi nới được cơ quan quản lý hoặc tổ chức tự quản chophép.

Điều 10. Bồi thường về đất đốivới những người đang đồng quyền sử dụng đất:Thựchiện theo Điều 15 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

Việc phân chia tiền bồi thường vềđất cho những người đang đồng quyền sử dụng quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghịđịnh số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Những người đang đồng quyền sửdụng đất tự thỏa thuận phân chia số tiềnbồi thường;

2. Trường hợp những người đangđồng quyền sử dụng đất không tự thỏa thuận được số tiền bồi thường thì số tiền bồithường chung cho những người đang đồng quyền sử dụng đất được gửi vào tài khoảntạm giữ tại Kho bạc Nhà nước và được chi trả sau khi có văn bản thỏa thuận củanhững người đang đồng quyền sử dụng đất hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền hoặc quyết định của Tòa án.

Điều 11. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trườnghợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tínhmạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượngthiên tai khác đe dọa tính mạng con người:Thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

Điểm a Khoản 2 Điều 16 Nghị địnhsố 47/2014/NĐ-CP thực hiện như sau:

Đối với trường hợp đất ở của hộgia đình, cá nhân bị sạt lở, sụt lún bất ngờ hoặc đất ở có nguy cơ sạt lở, sụtlún toàn bộ diện tích thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất mà phần còn lạikhông còn khả năng tiếp tục sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân được bố trí đất ởtái định cư. Ủy ban nhân dân cấp huyện căncứ vào vị trí và quy hoạch các khu tái định cư để bố trí theo nguyên tắc tại Quyđịnh này.

Điều 12. Hỗ trợ ổn định đờisống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất: Thựchiện theo Điểm a Khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai; Điều 19 Nghị định số47/2014/NĐ-CP .

1. Điểm a Khoản 3 Điều 19 Nghịđịnh số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Thu hồi từ 30% đến 70% diện tíchđất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu khôngphải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở;trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ trongthời gian 24 tháng;

Đối với trường hợp thu hồi trên70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải dichuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì đượchỗ trợ trong thời gian 36 tháng;

2. Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghịđịnh số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng mà được bồi thường bằng đất nôngnghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm hỗ trợ giống cây trồng, giốngvật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụbảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đốivới sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. Mức hỗ trợ như sau:

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diệntích đất nông nghiệp: 5.000.000 đ/hộ chính chủ;

b) Thu hồi trên 70% diện tích đấtnông nghiệp: 7.000.000 đ/hộ chính chủ.

3. Điểm b Khoản 4 Điều 19 Nghịđịnh số 47/2014/NĐ-CP được quy định như sau:

Đối với tổ chức kinh tế, hộ giađình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộcđối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thìđược hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theomức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó.

4. Khoản 5 Điều 19 Nghị định số47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Đối với hộ gia đình, cá nhân đangsử dụng đất do nhận giao khoán đất sửdụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủysản của các nông, lâm trường quốc doanh không thuộc đối tượngquy định tại điểm d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì được hỗ trợổn định đời sống và sản xuất trong thời gian 6 tháng, trừ những nhân khẩu tronghộ gia đình là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu,nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp.

5. Khoản 6 Điều 19 Nghị định số47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Người lao động do tổ chức kinh tế,hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 19 Nghị định số47/2014/NĐ-CP thuê lao động theo hợp đồng lao động thì được áp dụng hỗ trợ chếđộ ngừng việc bằng 06 tháng lươngtối thiểuvùng;

6. Mức hỗ trợ cho một nhân khẩutại Khoản 1 và 4 Điều này được tính bằngtiền tương đương 30 kg gạo/tháng; Giá gạo tính hỗ trợ tại Điều này, Điều 15 vàĐiều 17 Quy định này do Ủy ban nhân dâncấp huyện quyết định.

Điều 13. Hỗ trợ đào tạo, chuyểnđổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nôngnghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:Thực hiện theo Điều 84 Luật Đất đai và Điều 20 Nghị định số47/2014/NĐ-CP .

Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị địnhsố 47/2014/NĐ-CP thực hiện như sau:

1. Đốivới đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản,đất làm muối: Hỗ trợ bằng tiền 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảnggiá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy địnhđối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng không vượt quá hạn mức giaođất nông nghiệp tại địa phương.

2. Đối với các loại đất nôngnghiệp còn lại: Hỗ trợ bằng tiền 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảnggiá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy địnhđối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng không vượt quá hạn mức giaođất nông nghiệp tại địa phương.

3. Hạn mức giao đất nông nghiệptại địa phương: Là hạn mức do Ủy ban nhândân cấp huyện đã phê duyệt cho từng xã, phường, thị trấn. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa phê duyệt hạnmức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sửdụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại các xã,phường, thị trấn thì diện tích được bồi thường, hỗtrợ là diện tích thực tế bị thu hồi nhưng tối đa không quá hạn mức giaođất theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai.

Điều 14. Hỗ trợ đào tạo, chuyểnđổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nướcthu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải dichuyển chỗ ở: Thực hiện theo Điểm b Khoản 2 Điều83; Khoản 2 Điều 84 Luật Đất đai; Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

Khi nhà nước thu hồi đất ở đangkết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở:

1. Trường hợp có đăng ký kinhdoanh, có thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì được hỗ trợ đào tạochuyển nghề và tìm kiếm việc làm bằng 06 tháng lương cơ sở theo quy định củaChính phủ đối với mỗi điểm kinh doanh tại thời điểm có quyết định thu hồi đất;

2. Trường hợp kinh doanh nhưngkhông đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều này thì được hỗ trợ đào tạo chuyểnnghề và tìm kiếm việc làm bằng 1/2 mức quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 15. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhànước:Thực hiện theo Điều 23 Nghị định số47/2014/NĐ-CP .

Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thườngtrú tại Quảng Ninh, đang thuê nhà và có hợp đồng thuê nhà để ở theo đúng quyđịnh của pháp luật trước thời điểm thông báo thu hồi đất (được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận), khi bị thuhồi đất, phải phá dỡ nhà ở và phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ di chuyển chỗở 3.000.000 đồng/hộ gia đình và hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian thờigian 03 tháng với mức hỗ trợ 30kg gạo/nhân khẩu/tháng.

Điều 16. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường,thị trấn: Thực hiện theo Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

1. Đất nông nghiệp sử dụng vào mụcđích công ích của xã, phường, thị trấn không được bồi thường nhưng được hỗ trợbằng 100% giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sáchnhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của cấp xã và chỉ được sửdụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công íchcủa cấp xã.

2. Người đang sử dụng đất công íchcủa xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, nhưng được bồithường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

Điều 17. Hỗ trợ khác: Thực hiện theo Điều 25 Nghị định số47/2014/NĐ-CP.

1. Hộ gia đình, cá nhân đang trựctiếp sản xuất nông nghiệp có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhỏ hơn 30%diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống và sảnxuất. Mức hỗ trợ như sau:

a) Đất nuôi trồng thủy sản là đầm ven biển, đất rừng sản xuất:1.000 đồng/m2, nhưng giá trị được hỗtrợ tối đa không quá 2.000.000 đồng/nhân khẩu;

b) Đất trồng cây hàng năm, đấttrồng cây lâu năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủysản là ao, hồ, đầm nội địa; đất nông nghiệp khác 2.000 đồng/m2,nhưng giá trị được hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000 đồng/nhân khẩu;

c) Nhân khẩu tính hỗ trợ là nhânkhẩu thực tế có tên trong sổ hộ khẩu hộ gia đình tại thời điểm quyết định thuhồi đất, sống phụ thuộc vào thu nhập từ sản xuấtnông nghiệp.

2. Hỗ trợ hộ gia đình có ngườiđang hưởng trợ cấp sau phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi đất:

a) Người hoạt động cách mạng trướcngày 01/01/1945 (cán bộ Lão thành cách mạng); Người hoạt động cách mạng từ ngày01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa); Bàmẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnhbinh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnhtật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàngtháng được hỗ trợ 10.000.000 đ/hộ chính chủ;

b) Thương binh, người hưởng chínhsách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động khángchiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệsuy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 8.000.000 đ/hộ chính chủ;

c) Thương binh, người hưởng chínhsách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động khángchiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệsuy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được hỗ trợ6.000.000 đ/hộ chính chủ;

d) Thân nhân của liệt sĩ quy địnhtại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thươngbinh, thương binh loại B; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dothương tật, bệnh tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởngtrợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương"Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người cócông giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốcghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 4.000.000đ/hộ chính chủ;

đ) Người hoạt động cách mạng, hoạtđộng kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc,bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ihoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được hỗ trợ 3.000.000 đ/hộ chính chủ.

3. Thưởng tiến độ bàn giao mặtbằng:

Người sử dụng đất bị thu hồi bàngiao đúng tiến độ thì được thưởng như sau:

a) Đốivới đất bị thu hồi không có nhà ở, công trình xây dựngthì được thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng theo diện tích thực tế các loại đấtbị thu hồi nhân với (x) đơn giá thường của từng loại đất với giá trị thưởng tốithiểu là 500.000 đồng và tối đa không quá 5.000.000 đồng/hộ chính chủ;

Đơn giá thưởng tiến độ:

- Đối với đất trồng cây hàng năm,đất trồng cây lâu năm, đất làm muối 5.000 đ/m2;

- Đối với đất rừng, đất nuôi trồngthủy sản 500 đ/m2;

- Đất phi nông nghiệp: 50.000 đ/m2;

b) Trường hợp bị phá toàn bộ nhà ởvà công trình kiến trúc phục vụ sinh hoạt, toàn bộ nhà sản xuất kinh doanh10.000.000 đ/hộ chính chủ;

c) Trường hợp bị phá dỡ một phầnnhà ở và công trình kiến trúc phục vụ sinh hoạt, nhà sản xuất kinh doanh5.000.000đ/hộ chính chủ;

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định thưởng theo đề nghị của Tổ chức pháttriển quỹ đất.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhânbị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, có mức sống thuộcdiện hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định thì đượchỗ trợ 01 lần. Mức hỗ trợ 200.000 đ/tháng/nhân khẩu; thời gian hỗ trợ 60 tháng.

5. Hỗ trợ ổn định đời sống cho hộgia đình, cá nhân phải phá dỡ nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Di chuyển trong phạm vi thửađất bị thu hồi mức hỗ trợ 180 kg gạo/nhân khẩu;

b) Di chuyển đến nơi ở mới khôngthuộc xã, phường đặc biệt khó khăn mức hỗ trợ 360 kg gạo/nhân khẩu;

c) Di chuyển đến nơi ở mới thuộcxã, phường đặc biệt khó khăn mức hỗ trợ 720 kg gạo/nhân khẩu.

6. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồiđất ở mà phải di chuyển chỗ ở (bao gồm cả hộ tái định cư tại chỗ) thì được hỗtrợ tiền thuê nhà trong thời gian 6 tháng. Mức hỗ trợ 2.000.000 đ/tháng/hộchính chủ.

7. Ngoài việc hỗ trợ quy định tạiĐiều này, những trường hợp đặc biệt khác căn cứ vào tình hình thực tế Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất cụ thể trình Ủyban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Chương III

TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 18. Bố trí tái định cư chongười có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở:Thựchiện theo Điều 86 Luật Đất đai; Điều 27, Khoản 2, Khoản 4 Điều 6 Nghị định số47/2014/NĐ-CP .

1. Điều kiện được bố trí đất táiđịnh cư:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụngđất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyềnsử dụng đất tại Việt Nam đủ điều kiện được bồi thường, khi Nhà nước thu hồi hếtđất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ởtheo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở,nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thìngoài việc được bồi thường bằng đất hoặc bằng tiền theo quy định tại Khoản 1Điều 6 Quy định này còn được bố trí tái định cư theo quy định tại Khoản 2, 3 và4 Điều này.

2. Trường hợp hộ gia đình có nhiềuthế hệ (nhiều cặp vợ chồng theo luật hôn nhân gia đình) cùng chung sống trênmột thửa đất ở thu hồi được bồi thường, đủ điều kiện tách thành từng hộ giađình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú và diện tích đất ở thu hồi nhỏhơn hoặc bằng 2,5 lần hạn mức giao đất, công nhận đất ở theo quy định của Ủyban nhân dân tỉnh thì được bố trí 01 ô đất tái định cư.

Trường hợp diện tích đất ở bị thuhồi lớn hơn 2,5 lần hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở tại nơi có đất bịthu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì được bố trí 02 ô đất tái định cư.

3. Trường hợp nhiều hộ gia đình cóchung quyền sử dụng 01 thửa đất ở thu hồi thì việc bố trí tái định cư như sau:

a) Trường hợp có 02 hộ chung quyềnvà diện tích đất ở được bồi thường nhỏ hơn 1,5 lần diện tích ô đất tái định cưthì không được bố trí thêm đất tái định cư;

b) Trường hợp có 02 hộ chung quyềnvà diện tích đất ở được bồi thường lớn hơn hoặc bằng 1,5 lần diện tích ô đấttái định cư thì được bố trí 01 ô đất tái định cư;

c) Trường hợp có từ 03 hộ chungquyền trở lên và diện tích đất ở được bồi thường nhỏ hơn 1,5 lần diện tích ôđất tái định cư thì được bố trí 01 ô đất tái định cư;

d) Trường hợp có từ 03 hộ chungquyền trở lên và diện tích đất ở được bồi thường lớn hơn hoặc bằng 1,5 lần diệntích ô đất tái định cư thì được bố trí 02 ô đất tái định cư;

4. Trường hợp không thuộc quy địnhtại các Khoản 2, 3 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh xem xét quyết định.

5. Trường hợp chung quyền sử dụng đấtlà đất nhà chung cư thì mỗi ô được bố trí 01 căn hộ chung cư.

6. Trường hợp hộ gia đình, cá nhânđang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợpphải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếukhông có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồithì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc được giao một (01) ôđất ở tái định cư có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhàở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dântỉnh quy định.

7. Suất tái định cư tối thiểu theoquy định tại Điều 27 Nghị định số 17/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

a) Đất ở tái định cư: 60 m2.

b) Nhà ở tái định cư: 30 m2.

Điều 19. Hỗ trợ tái định cư đốivới trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ởnước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở: Thực hiện theoĐiều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

Khoản 2 Điều 22 Nghị định số47/2014/NĐ-CP thực hiện như sau:

1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhânđược bồi thường bằng đất ở, nhà ở tái định cư mà không có nhu cầu bồi thườngbằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền cònđược nhận một khoản tiền tự lo chỗ ở tái định cư như sau:

a) Đối với khu vực nông thôn: 120triệu đồng/hộ chính chủ hoặc các hộ chung quyền;

b) Đối với khu vực đô thị: 150triệu đồng/hộ chính chủ hoặc các hộ chung quyền.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhânđược bố trí tái định cư theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 18 Quy định này,nếu không có nhu cầu nhận đất tái định cư thì được hỗ trợ 50% mức quy định tạiKhoản 1 Điều này cho mỗi ô đất tái định cư không nhận.

3. Trường hợp quy định tại Khoản 6Điều 18 Quy định này thì không được hỗ trợ.

4. Hỗ trợ tái định cư tại chỗ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bịthu hồi đất ở phải phá dỡ nhà ở để xây dựng lại trên phần diện tích đất ở cònlại đủ điều kiện để ở (lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được phép táchthửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh) thì được hỗ trợ tái định cư tạichỗ bằng 30% mức quy định tại Khoản 1 Điều này.

Chương IV

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VỀ SẢN XUẤT, KINHDOANH

Điều 20. Đơn giá xây dựng mớiđối với nhà, công trình:Thực hiện khoản 1, 4 Điều9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

1. Áp dụng theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Đối với nhà, công trình chưa cótrong danh mục đơn giá xây dựng của Ủy bannhân dân tỉnh ban hành thì Ủy ban nhân dâncấp huyện căn cứ định mức, đơn giá, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy...docơ quan thẩm quyền công bố để xây dựng đơn giá và quyết định áp dụng, đồng thờigửi về Sở chuyên ngành để theo dõi, quản lý.

Điều 21. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhànước thu hồi đất:Thực hiện theo Điều 89 Luật Đấtđai; Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

1. Đối với nhà ở, công trình phụcvụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cưở nước ngoài: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 89 Luật Đất đai.

2. Mức bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liềnvới đất quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số47/2014/NĐ-CP được xác định bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bịthiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà,công trình. Trong đó:

a) Giá trị hiện có của nhà, côngtrình bị thiệt hại bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, côngtrình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹthuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

b) Khoản tiền tính bàng tỷ lệ phầntrăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình bằng 50% giá trị hiện có của nhà,công trình, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà,công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

3. Đối với nhà, công trình khác bịphá dỡ một phần quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP đượcthực hiện như sau:

a) Nhà, công trình xây dựng khácbị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được hoặc không đảm bảokhả năng chịu lực thì được bồi thường toàn bộ nhà, công trình;

b) Nhà bị phá dỡ một phần mà phần cònlại chỉ còn cầu thang, nhà vệ sinh thì được bồi thường toàn bộ diện tích nhà;

c) Nhà, công trình xây dựng khácbị phá dỡ một phần mà phần còn lại vẫn sử dụng được, ngoài việc được bồi thườngcòn được bồi thường bổ sung và bồi thườnghoàn trả mặt đứng ngôi nhà như sau:

c1) Đối với nhà khung bê tông cốtthép hoặc kết cấu khung thép thì diện tích sàn xây dựng được bồi thường bổ sungtính từ chỉ giới thu hồi đất đến khung kết cấu chịu lực gần nhất;

c2) Đối với nhà kết cấu xây gạchchịu lực bị cắt xén một phần, không ảnh hưởng tới an toàn của căn nhà thì diệntích sàn xây dựng được bồi thường bổ sungbằng chiều rộng mặt đứng nhà trước khi cắt xén nhân với chiều sâu bằng 1m vànhân với số tầng nhà bị cắt xén;

c3) Bồi thường hoàn trả mặt đứngngôi nhà được xác định theo công thức sau:

G = B x Gx S x T, trong đó:

G: Giá trị phần mặt đứngđược bồi thường hoàn trả,

B: Chiều rộng mặt đứnglà chiều rộng tại vị trí cắt xén

G: Đơn giá bồi thường Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tính trên một métvuông sàn xây dựng.

S: Chiều sâu được quyđịnh bằng 1 m,

T: Số lượng tầng bị cắt xén.

4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy địnhcủa Bộ quản lý chuyên ngành ban hành theo Khoản 4 Điều 9 Nghị định số47/2014/NĐ-CP thì việc bồi thườngthực hiện theo Khoản 1, 2 và 3 Điều này và Khoản 2 Điều 20 Quy định này.

Điều 22. Bồi thường đối với côngtrình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang sử dụng gắn liền với đất.

1. Đối với công trình hạ tầng kỹthuật, hạ tầng xã hội đang sử dụng, phải di chuyển thì mức bồi thường bằng tiềntính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tươngđương theo quy định. Đơn vị quản lý, sử dụng, khai thác công trình có tráchnhiệm xây dựng mới, di chuyển công trình; nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường.

Trường hợp công trình hạ tầng đang sửdụng, phải di chuyển mà chưa được xếp loại vào cấp tiêu chuẩn kỹ thuật thì Sởquản lý chuyên ngành xác định cấp tiêu chuẩn kỹ thuật để tính bồi thường.

2. Trường hợp các đơn vị có tài sảncó văn bản đề nghị được nhận bồi thường bằng hoàn trả công trình (thay việcnhận bồi thường bằng tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều này) thì việc hoàn trảbằng công trình được thực hiện như sau:

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập hoặcthuê tổ chức có tư cách pháp nhân lập thiết kế dự toán xây dựng công trình mớicó tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, gửi sở quản lý Nhà nước chuyên ngành để xiný kiến thẩm tra trước khi trình Ủy ban nhândân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ;

b) Giá trị phương án bồi thường, hỗtrợ được phê duyệt là kinh phí để tổ chức thực hiện di chuyển, xây dựng côngtrình và hoàn trả, bàn giao cho đơn vị có tài sản. Việc tổ chức di chuyển, xây dựng công trình phải thực hiện theo đúngtrình tự, quy định về quản lý dự án đầu tư; tài sản thu hồi không còn dùng,được xử lý theo đúng các quy định hiện hành;

c) Trường hợp đơn vị có tài sản cónhu cầu bổ sung quy mô, công suất và tiêu chuẩn kỹ thuật thì phần bổ sung tăngthêm đơn vị phải chi trả.

Điều 23. Bồi thường về di chuyểnmồ mả:Thực hiện theo Điều 18, Nghị định số47/2014/NĐ-CP .

1. Bồi thường 100% chi phí xây dựnglại mộ, lăng như quy mô ban đầu theo đơn giá bồi thường.

2. Chi phí về đất đai, đào bốc, dichuyển và các chi phí hợp lý khác có liên quan:

a) Mộ chưa cải tiểu: 13.000.000đ/mộ;

b) Mộ đã cải tiểu: 8.000.000đ/mộ.

3. Trường hợp lập mộ không có hài cốtđể chiêu hồn liệt sỹ, được cơ quan chính sách xã hội cấp huyện xác nhận thìđược bồi thường theo Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này.

4. Việc bồi thường về di chuyển mồ mảquy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này không phân biệt mộ có chủ hay mộ vô chủ.

5. Trường hợp di chuyển mồ mả vô chủthì số tiền bồi thường, di chuyển, quy tập vào nghĩa trang phù hợp quy hoạchchuyển cho tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhândân cấp huyện giao nhiệm vụ thực hiện.

Điều 24. Một số quy định khác vềbồi thường, hỗ trợ nhà, công trình kiến trúc.

Nhà, công trình, tài sản khác đang sửdụng ngoài phạm vi thu hồi đất nhưng do thi công thực hiện dự án làm ảnh hưởngđến thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ như sau:

1. Làm mất an toàn cho nhà, côngtrình thì phải đầu tư xây dựng để đảm bảo an toàn cho nhà, công trình. Trườnghợp không có giải pháp đảm bảo an toàn cho nhà, công trình thì thực hiện bồithường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành tại thời điểm thu hồi đất.

2. Làm mất đường đi của chủ sở hữunhà, công trình thì phải làm lại đường đi. Trường hợp không khắc phục đượcđường đi, thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hànhtại thời điểm thu hồi đất.

3. Gây thiệt hại do thi công côngtrình:

a) Gây ngập úng, làm giảm chấtlượng nhà, công trình và cây trồng thì được bồi thường phần tài sản, cây trồngthực tế bị thiệt hại và được chủ đầu tư xử lý chống ngập úng;

b) Gây rạn nứt, sạt lở, đổ nhà,công trình thì được bồi thường theo thực tế bị thiệt hại.

4. Trường hợp hộ gia đình cá nhânđược tái định cư tại chỗ thì được bồi thường công trình, cây trồng trên phầndiện tích đất mở rộng thêm để xây dựng lại nhà ở và các công trình phục vụ sinhhoạt, nhưng không quá diện tích đất ở còn lại.

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm thựchiện bồi thường cho chủ sở hữu tài sản bị ảnh hưởng nêu tại Khoản 1, 2 và 3Điều này.

Điều 25. Hỗ trợ khác đối vớinhà, công trình xây dựng không hợp pháp không thuộc trường hợp quy định tạiĐiều 31 và 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Thực hiệnĐiều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ).

Nhà, công trình khác không đượcphép xây dựng thì tùy theo mức độ, tínhchất hợp pháp của đất, nhà và công trình được hỗ trợ theo quy định sau:

1. Nhà, công trình khác không đượcphép xây dựng nhưng đã xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất:

a) Xây dựng trước ngày 01/7/2004thì được hỗ trợ bằng mức bồi thường theo quy định tại Điều 20, 21 và 22 Quyđịnh này.

b) Xây dựng từ ngày 01/7/2004 đếntrước ngày 1/7/2014, xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định củapháp luật thì được hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường theo quy định tại Điều 20, 21và 22 Quy định này nếu không bị cơ quan có thẩm quyền từ cấp xã trở lên lậpbiên bản vi phạm; trường hợp bị lập biên bản vi phạm thì không được bồi thường,không được hỗ trợ.

2. Nhà, công trình khác không đượcphép xây dựng, đã xây dựng trên đất khôngđủ điều kiện được bồi thường về đất, nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phùhợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trìnhthì được hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường theo quy định tại Điều 20, 21 và 22 Quyđịnh này.

c) Nhà, công trình xây dựng kháckhông được phép xây dựng, đã xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủđiều kiện được bồi thường về đất mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất đã được công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đãđược cắm mốc thì được hỗ trợ bằng 30% mức bồi thường theo quy định tại Điều 20,21 và 22 Quy định này nếu không bị cơ quan có thẩm quyền từ cấp xã trở lên lậpbiên bản vi phạm.

3. Nhà, công trình khác xây dựng trênđất không đủ điều kiện được bồi thường về đất, mà khi xây dựng đã được cơ quanNhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng thì không được hỗtrợ. Người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá dỡ và tự chịuchi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá dỡ.

Điều 26. Bồi thường chi phí dichuyển khi Nhà nước thu hồi đất: Thực hiện theoĐiều 91 Luật Đất đai.

1. Người sử dụng đất bị thu hồiđất mà phải di chuyển tài sản thì được bồi thườngchi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt. Mức bồi thường 5.000.000 đồng/01 hộchính chủ.

2. Trường hợp phải di chuyển hệthống máy móc, dây chuyền sản xuất được bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển,lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt. Tổ chức phát triển quỹđất lập dự toán chi phí (hoặc thuê đơn vị tư vấn) trình cơ quan chuyên ngànhthẩm tra; Ủy ban nhân dân cấp huyện phêduyệt theo quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 27. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi: Thực hiện theo Điều 90 Luật Đất đai.

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gâythiệt hại đối với cây trồng và vật nuôi thủy sản thì được bồi thường thiệt hạitheo quy định tại Điều 90 Luật Đất đai trừ các trường hợp sau:

a) Cây trồng, vật nuôi thủy sảnthả sau thời điểm công bố thông báo thu hồi đất;

b) Các loại cây không được phéptrồng trong hành lang bảo vệ an toàn các công trình đã được công bố, cắm mốc;

c) Cây đã héo hoặc đã chết tạithời điểm kiểm đếm;

2. Đơn giá bồi thường về câytrồng, vật nuôi thủy sản theo Quyết định của Ủyban nhân dân tỉnh.

3. Việc phân chia tiền bồi thườngcho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán vớitổ chức giao khoán trồng, quản lý, chămsóc, bảo vệ rừng được thực hiện theo hợp đồng giao khoán. Trường hợp không có hợp đồng giao khoán hoặc trong hợp đồng giao khoánkhông xác định rõ tỷ lệ phân chia thì căn cứ vào các quy định của pháp luật vềbảo vệ và phát triển rừng tại thời điểmgiao khoán để xác định tỷ lệ phân chiacho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán vớitỷ lệ cao nhất.

Chương V

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢVÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 28. Thẩm định phương ánbồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề vàtìm kiếm việc làm.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấphuyện chủ trì cùng các ngành, địa phương, đơn vịcó liên quan thẩm định phương án bồithường, hỗ trợ và tái định cư; phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìmkiếm việc làm.

Điều 29. Thẩm quyền thu hồi đất: Thực hiện theo Điều 66 Luật Đất đai.

Trường hợp trong khu vực thu hồiđất có cả đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồiđất.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Trách nhiệm tổ chứcthực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyênvà Môi trường.

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thựchiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhànước thu hồi đất;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơquan, tổ chức có liên quan tổ chức giải quyết những khó khăn, vướng mắc về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc quảnlý, sử dụng đất sau khi đã giải phóng mặt bằng; việc cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong khu táiđịnh cư;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính và các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy bannhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất theoquy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

2. Sở Tài chính.

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tàinguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnhgiá đất;

b) Chủ trì phối hợp với các ngànhliên quan giải quyết vướng mắc về xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫnviệc xác định giá gạo để tính hỗ trợ của các địa phương.

3. Sở Xây dựng.

a) Kiểm tra, hướng dẫn và giải đápcác vướng mắc về tài sản việc áp dụng các quy định về giá nhà, công trình khác khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ về tài sản. Giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc về bồi thường nhà, côngtrình khác theo đề nghị của Ủy ban nhândân cấp huyện;

b) Hướng dẫn cấp huyện xác địnhnhững đơn giá đền bù chưa có trong bộ đơn giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và cập nhật bổ sung vào bộđơn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Chủ trì điều chỉnh bộ đơn giábồi thường công trình xây dựng trình Ủy bannhân dân tỉnh khi có biến động;

d) Hướng dẫn việc xác định chấtlượng nhà, công trình bị phá dỡ một phần để đánh giá phần còn lại của nhà, côngtrình còn tiếp tục sử dụng được hay phảiphá dỡ toàn bộ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì cùng Sở Tài chính cân đốivà điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương để đáp ứng nhu cầu về vốn cho côngtác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hàng năm xây dựng và bố trí vốn đầu tưxây dựng các khu tái định cư.

5. Cục thuế Quảng Ninh.

a) Chỉ đạo Chi cục thuế xác địnhmức thu nhập sau thuế của các tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh;

b) Hướng dẫn xác định các khoảnnghĩa vụ tài chính về đất thuộc phạm vi ngành thuế đảm nhiệm liên quan đến côngtác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

a) Kiểm tra, hướng dẫn việc ápdụng các quy định về bồi thường, hỗ trợ côngtrình xây dựng nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi. Giải quyết theo thẩm quyềnnhững vướng mắc phát sinh thuộc ngành mình đảm nhiệm theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Điều chỉnh, bổsung đơn giá bồi thường công trình xây dựng nông nghiệp, cây trồng, vậtnuôi...thuộc ngành mình đảm nhiệm theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Các Sở, Ngành: Giao thông - Vậntải; Công Thương; Bưu điện tỉnh; Điện lực Quảng Ninh.

a) Kiểm tra việc áp dụng các quy định về giá nhà, công trìnhkhác khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ vềtài sản. Giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc về bồi thường nhà, côngtrình khác theo đề nghị của Ủy ban nhândân cấp huyện;

b) Hướng dẫn cấp huyện xác địnhnhững đơn giá đền bù chưa có trong bộ đơn giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và cập nhật bổ sung vào bộđơn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Điều chỉnh đơngiá bồi thường công trình xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định;

d) Hướng dẫn việc tổ chức giámđịnh chất lượng các công trình bị ảnh hưởng do triển khai thực hiện dự án vànhững khó khăn vướng mắc thuộc ngành mình đảm nhiệm.

8. Thanh tra tỉnh.

a) Xác minh, kết luận và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, giải quyết đơn thư khiếunại, tố cáo của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của LuậtKhiếu nại, Tố cáo khi được giao;

b) Kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, ngành cóliên quan trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bồithường, hỗ trợ và tái định cư;

c) Thực hiện theo chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh quyđịnh của từng cơ quan, đơn vị.

9. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân cấp huyện: Thực hiện theo Khoản2, 3 Điều 66; Khoản 1, 2 Điều 67; Điểm a Khoản 1; Điểm a Khoản 3 Điều 69; Khoản3 Điều 70; Khoản 3; Điểm a Khoản 4 Điều 71; Khoản 3 Điều 84 và Điều 85 Luật Đấtđai; Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Điều 3, Điều 11, Khoản 6 Điều 12, Điểmđ Khoản 3 Điều 17, Khoản 2 Điều 20, Điều 29 Quy định này.

a) Điều hành toàn diện công tácbồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả tổchức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn;

b) Phê duyệt các nội dung thuộcthẩm quyền.

10. Phòng Tài nguyên và Môi trườngcấp huyện.

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trình phê duyệt kếhoạch: thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với các dự ánthuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhândân cấp huyện;

b) Chủ trì thẩm định và trình phêduyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phương án hỗ trợ đào tạo,chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm;

c) Trình Ủy ban nhân dân cấp huyệnquyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, quyết địnhcưỡng chế thu hồi đất;

d) Chỉnh lý giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữucông trình xây dựng sau thu hồi.

11. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân cấp xã: Thực hiện theo Điểm b,đ Khoản 1; Điểm a Khoản 2; Điểm b, d Khoản 3 Điều 69; Điểm a Khoản 2 Điều 70;Khoản 2, Điểm d Khoản 5 Điều 71 Luật Đất đai; Khoản 5 Điều 17; Khoản 4 Điều 21Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

a) Chủ trì phối hợp với tổ chứcđược giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, các đoàn thể để phổ biến và tuyêntruyền vận động người bị thu hồi nhà, đất chấp hành chủ trương thu hồi đất củaNhà nước;

b) Xác nhận về thời điểm bắt đầusử dụng đất và mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số43/2014/NĐ-CP ;

c) Xác nhận hộ gia đình, cá nhântrực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhân khẩu sống phụ thuộc vào thu nhập từ sảnxuất nông nghiệp và việc tranh chấp đất đai theo quy định; xác định phần trămdiện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của từng dự án; thời điểm xây dựng, quátrình sử dụng và tính hợp pháp của các công trình;

d) Phối hợp với các cơ quan, bộphận liên quan thực hiện đúng các quy định trong trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của quy định này;

đ) Bảo quản tài sản đối với trườnghợp bị cưỡng chế mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản.

12. Trách nhiệm của Tổ chức pháttriển quỹ đất: Thực hiện theo Điều 68; Điểm d Khoản 1; Điểm a Khoản 2; Điểm b,c, d Khoản 3 và Khoản 4 Điều 69; Điểm a Khoản 2 Điều 70 và Điều 93 Luật Đấtđai.

Trực tiếp thực hiện toàn diện cácnội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các công việc khác được các cấp có thẩm quyền giao.

13. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:Bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp tự nguyện ứngtrước để chi trả./.