BỘ TÀI CHÍNH
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIỮ LẠI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐỂ TIẾP TỤC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Công văn số 8147/BTC-QLCS ngày 18/06/2012 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giữ lại 06 cơ sở nhà, đất với 8.538 m2 nhà và 19.022,6 m2 đất để tiếp tục bố trí cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan sử dụng làm trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Chi tiết phụ lục kèm theo).
Điều 2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý Công sản;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- STC tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tài nguyên và MT tỉnh Hà Tĩnh
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

PHỤ BIỂU
CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIỮ LẠI TIẾP TỤC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
(Đính kèm Quyết định số 1767/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỐ TT
TÊN ĐƠN VỊ
Số cơ sở nhà, đất
Địa chỉ, nhà đất báo cáo
Giữ lại tiếp tục quản lý sử dụng
Ghi chú
Nhà (m2)
Đất (m2)
1
2
3
4
5
6
7
Cục Hải quan Hà Tĩnh
6
8.538,00
19.022,60
1
Trụ sở Cục
2
2.758,00
3.391,50
Văn phòng Cục
1
Số 154 đường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
2.108,00
2.421,60
Trụ sở làm việc
Đội Kiểm soát Hải quan
1
Xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
650,00
969,90
Trụ sở làm việc
2
Chi cục Hải quan CK Xuân Hải
1
Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
770,00
2.531,30
Trụ sở làm việc
3
Chi cục Hải quan CK QT Cầu Treo
1
Xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
2.220,00
2.457,40
Trụ sở làm việc
4
Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh
1
Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
1.336,00
4.445,50
Trụ sở làm việc
5
Chi cục Hải quan Vũng Áng
1
Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1.454,00
6.196,90
Trụ sở làm việc