BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------

Số: 1769/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY HOA TIÊU KHU VỰC IX THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

-------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Tờ trình số 1065/TTr-CHHVN ngày 21/5/2010; Phương án chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực IX thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 11/6/2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực IX (có trụ sở chính tại: Số 154 Đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tài khoản số: 102010000 690610 tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bà Rịa - Vũng Tàu) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những nội dung chính sau:

1. Tên gọi, trụ sở chính:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: THE NINTH ZONE MARITIME PILOTAGE SINGLE-MEMHER LIMITED LIABILITY COMPANY

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PILOTCO - IX

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 154 Đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Vốn điều lệ: Tạm tính là 28.018.072.422 đồng (Hai mươi tám tỷ, mười tám triệu, bảy mươi hai nghìn, bốn trăm hai mươi hai đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

1. Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu tàu, chuyển tải thuộc khu vực dầu khí phía Nam và các tuyến dẫn tàu được giao;

2. Dịch vụ đào tạo hoa tiêu và cung ứng lao động;

3. Dịch vụ lai dắt tàu biển;

4. Dịch vụ đại lý và môi giới hàng hải;

5. Kinh doanh cho thuê văn phòng, khách sạn và du lịch;

6. Kinh doanh cho thuê phương tiện và tài sản;

7. Kinh doanh bất động sản.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty Hoa tiêu khu vực IX do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty Hoa tiêu khu vực IX.

Giám đốc Công ty Hoa tiêu khu vực IX có trách nhiệm thực hiện quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh và bàn giao doanh nghiệp theo đúng quy định; điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX.

Điều 6. Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Vụ trưởng các Vụ, Giám đốc Công ty Hoa tiêu khu vực IX , Chủ tịch và Giám dốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được đứng tên sổ đỏ ở Việt Nam không ?