BỘ Y TẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP Ngày 2 tháng 8 năm 2006 của
Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/11/2007, Quyết định số 2368/QĐ-BGD &ĐT ngày 9/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục các trường Trung cấp và Quy trình, điều kiện, hồ sơ đăng ký mở mã ngành Trung cấp;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 1. Nay ban hành: “ Tiêu chuẩn chuyên môn mở ngành đào tạo Trung cấp điều dưỡng” (tài liệu đính kèm).
Điều 2. Tiêu chuẩn này được sử dụng làm cơ sở thẩm định các điều kiện chuyên môn mở ngành đào tạo Trung cấp điều dưỡng, là căn cứ để các trường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức đào tạo Trung cấp điều dưỡng có chất lượng.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế và Hiệu trưởng các trường đào tạo Trung cấp điều dưỡng chịu trách nhiệm thì hành quyết định này.

Nơi nhận
- Như điều 4 ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ GD&ĐT (để phối hợp) ;
- Vụ PC; www. moh.gov;
- Lưu:VT, K2ĐT.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?