ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiếnlược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn2011 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 212/TTr-SKH-TH ngày 10 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế hoạt động của Văn phòng Phát triển bền vững.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Phát triển bền vữngtỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Đức Cường

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 củaUBND tỉnh Quảng Trị)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Văn phòng Pháttriển bền vững tỉnh Quảng Trị được thành lập tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TrưởngBan chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việctổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển bền vững của địa phương, bao gồm côngtác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển bềnvững; xây dựng, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành độngcủa tỉnh thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và Kế hoạch chi tiết của tỉnh thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vềphát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015.

Quy chế này áp dụng cho cácthành viên Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị, các Sở, Ban ngành cấptỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầutư.

Điều 2. Chánh Văn phòngPhát triển bền vững tỉnh Quảng Trị sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư đểchỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụvà quyền hạn được giao.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạncủa Chánh Văn phòng

- Phụ trách chung, chịu tráchnhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư về thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Lãnh đạo, điều hành hoạt độngcủa Văn phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Văn phòng;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế,chính sách chung quản lý nhà nước về phát triển bền vững;

- Chủ trì và kết luận các cuộchọp do Văn phòng triển khai để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

- Quyết định những vấn đề thuộcphạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng;

- Chủ trì tổ chức xây dựng, điềuhành việc thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác trọngtâm của Văn phòng;

- Chủ trì xây dựng chươngtrình/kế hoạch hành động của địa phương để triển khai thực hiện Chiến lược Pháttriển bền vững của tỉnh giai đoạn 2011- 2020; tham mưu xây dựng kế hoạch côngtác của Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh;

- Hướng dẫn các ngành, địaphương, các đơn vị lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào các quy hoạch, kếhoạch phát triển của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các tổchức tài trợ để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hợp tác với các tổ chức đãđược phê duyệt (nếu có);

- Tổng hợp và đề xuất các vấn đềchuyên môn có liên quan trong các phiên họp của cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụkhác do Thường trực Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh giao.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạncủa Phó Chánh Văn phòng (01 người)

- Giúp việc cho Chánh Vănphòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưvề lĩnh vực được phân công;

- Thay mặt Chánh Văn phòng điềuhành công việc của Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng hoặc khi được ủy quyền;

- Phụ trách công tác tổng hợpxây dựng các đề án, kế hoạch, Chương trình hành động, báo cáo chuyên đề về pháttriển bền vững;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế,chính sách chung quản lý nhà nước về phát triển bền vững;

- Phối hợp hướng dẫn các ngành,địa phương, đơn vị lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào các quy hoạch, kếhoạch phát triển của tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch giám sát,đánh giá công tác phát triển bền vững và tổ chức thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyềnvề phát triển bền vững. Phối hợp với các bên liên quan tổ chức tuyên truyền sâurộng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệpvà các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững, Chiến lược Phát triển bền vữngViệt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và chương trình/kế hoạch hành động của địaphương thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

- Phụ trách công tác nội vụ,hành chính của Văn phòng;

- Đề xuất với Chánh Văn phòngcác vấn đề có liên quan đến công việc được phân công trước các phiên họp cơquan;

- Kiểm tra, báo cáo Chánh Vănphòng về sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác phát triển bền vững;

- Thực hiện một số nhiệm vụkhác do Chánh văn phòng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạncủa các chuyên viên Văn phòng (03 người)

Chuyên viên Văn phòng Phát triểnbền vững có trách nhiệm tham mưu cho Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng trêncác lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, gồm:

- Căn cứ chương trình/kế hoạchhành động của tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Namgiai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững ViệtNam giai đoạn 2013 - 2015 để xây dựng chương trình công tác của Ban Chỉ đạo vàVăn phòng Phát triển bền vững; đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quảthực hiện theo quy định;

- Lồng ghép các nội dung củaChiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong quá trìnhhoạch định chính sách; kế hoạch, quy hoạch phát triển của tỉnh;

- Tham gia xây dựng kế hoạch, nộidung tuyên truyền về phát triển bền vững, Chiến lược Phát triển bền vững ViệtNam giai đoạn 2011 - 2020 và chương trình/kế hoạch hành động của địa phương thựchiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; chuẩn bị nộidung giảng dạy, tập huấn về phát triển bền vững thuộc lĩnh vực kinh tế, môi trường;

- Thực hiện giám sát, đánh giácác mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng và triển khai các môhình phát triển bền vững tại địa phương phù hợp với đặc tính tập quán, trình độnhận thức của người dân để phổ biến, nhân rộng;

- Định kỳ hàng năm báo cáo kếtquả thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020,tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh, kiếnnghị, đề xuất trình Chánh Văn phòng hoặc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáoUBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất củaVăn phòng theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và Thường trực BanChỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh;

- Phối hợp xúc tiến, vận độngcác nguồn lực đầu tư phục vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững trên địabàn tỉnh;

- Đề xuất với Chánh Văn phòngcác vấn đề chuyên môn có liên quan trước các phiên họp của Văn phòng và Sở Kếhoạch và Đầu tư;

- Thực hiện một số nhiệm vụkhác do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng giao.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6. Chế độ làm việc

Văn phòng Phát triển bền vữnglàm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu hoặc ngườiđược người đứng đầu ủy quyền.

Các cán bộ của Văn phòng Pháttriển bền vững được đảm bảo các điều kiện cần thiết theo chế độ hiện hành; làmviệc theo chế độ kiêm nhiệm. Mức phụ cấp kiêm nhiệm của thành viên Văn phòngPhát triển bền vững tỉnh bằng 30% lương, phụ cấp hiện hưởng của thành viên đó.

Điều 7. Chế độ họp

1. Văn phòng họp định kỳ mỗitháng một lần, trường hợp cần thiết, Chánh Văn phòng có thể triệu tập họp bấtthường.

2. Chánh Văn phòng tùy nội dungphiên họp, có thể mời thêm các đại biểu không thuộc Văn phòng để tham dự các cuộchọp của Văn phòng.

3. Các phiên họp của Văn phòngphải được thông báo bằng văn bản cho đại biểu mời (kèm các tài liệu liên quan)về nội dung, thời gian, địa điểm. Các thành viên của Văn phòng và các đại biểuđược mời có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố tríthời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Văn phòng.

4. Kết quả của các phiên họp sơkết 06 tháng, tổng kết hàng năm phải báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triểnbền vững tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Văn phòngPhát triển bền vững được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở Kế hoạchvà Đầu tư và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Kinh phí chi thường xuyên củaVăn phòng được dùng cho các hoạt động:

- Xây dựng và thực hiện chương trình/kếhoạch hành động phát triển bền vững;

- Phụ cấp kiêm nhiệm, làm việcthêm ngoài giờ cho các thành viên Văn phòng phát triển bền vững;

- Tổ chức các hoạt động nghiêncứu, tổng kết thực tiễn, xây dựng các báo cáo khoa học;

- Văn phòng phẩm, phô tô, in ấntài liệu;

- Chi phí hội họp, hội nghị, hộithảo, tiếp khách, giao dịch với các cơ quan Trung ương, địa phương;

- Tham quan học tập kinh nghiệmmột số mô hình về phát triển bền vững ở trong nước;

- Chi phí thuê mướn lao động vàmời các chuyên gia chuyên ngành có kinh nghiệm ở các Bộ, ngành Trung ương vàcác trường đại học;

- Thông tin liên lạc và điện nướccho Văn phòng;

- Chi khác.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụngvà thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của cácSở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã

Báo cáo tình hình và kết quả thựchiện; cung cấp thông tin, số liệu về phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu củaBan Chỉ đạo và Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh; Phối hợp, tham gia các hoạtđộng thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững do Ban Chỉ đạo Phát triển bền vữngtỉnh, Văn phòng Phát triển bền vững tỉnh triển khai.

Điều 10. Trách nhiệm của cácphòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp, hỗ trợ để Văn phòngPhát triển bền vững tiến hành các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các nộidung, kế hoạch chương trình hành động phát triển bền vững.

Điều 11. Trách nhiệm của cácthành viên Văn phòng

Chánh Văn phòng tổ chức, phâncông nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Văn phòng.

Các thành viên Văn phòng cótrách nhiệm phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tạiKhoản 2, Điều 10 của Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 12. Trách nhiệm kiểmtra, theo dõi, đôn đốc thực hiện

Chánh Văn phòng Phát triển bềnvững chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trường hợp cần bổ sung, sửa đổiQuy chế, Chánh Văn phòng báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnhvà Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.