ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN2013 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và tổ chức thực hiện cácĐề ántại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiệnKết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương(khóa IX);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 150/TTr-STP ngày 20/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tạimột số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Cà Mau giaiđoạn 2013 -2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cơ quan đại diện BTP tại TPHCM (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (c/đ);
- Thành viên HĐPH tỉnh (t/h);
- Trưởng các Đề án, Ban điều hành (t/h);
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các cơ quan báo, đài;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, Ktr42/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀVI PHẠM PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOAN 2013 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số1769/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về viphạm pháp luật” ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 củaThủ tướng Chính phủ, Chủ tịchUBND tỉnhCà Mau ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóacác trọng tâm, trọng điểm theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;xác định rõ địa bàn, đối tượng và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tại mộtsố địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; kế thừa và phát huy những cách làmhay, xây dựng mô hình tiêu biểu về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàntrọng điểm.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọngđiểm về vi phạm pháp luật phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; huyđộng sự tham gia của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và cộng đồng dâncư; kết hợp có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước với thu hút các tổ chức kinhtế, doanh nghiệp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luậttại địa bàn trọng điểm; lồng ghép việc thực hiện Đềán với các chương trình, đề án, phong trào đang thực hiện tại địa phương.

- Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với việc xửlý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ công tác thanh tra,kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với công tác tuyêntruyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan.

II. MỤC TIÊU VÀPHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục tiêu:

- Phấn đấu đến năm 2016, có 100% nhân dân tại địabàn trọng điểm được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật có liênquan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trong đó tập trung những nội dungpháp luật liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật, phù hợp đặc thù ở từng địa bàn.

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đoàn viên, hộiviên và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sởtrên địa bàn được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến,giáo dục pháp luật.

- Kềm chế và làm giảm từ 10% đến 15% số người viphạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật.

- Xây dựng được mô hình chỉ đạo điểm về vận độngcán bộ và nhân dân chấp hành pháp luật, để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

2. Đối tượng vàphạm vi áp dụng:

a. Đối tượng:

- Cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóngtrên địa bàn.

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có biểuhiện chệch chuẩn đạo đức, nhất là các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệpvụ của lực lượng Công an; đối tượng có trình độ nhận thức và văn hóa hạn chế.

b. Phạm vi áp dụng:

- Năm 2013 - 2014: Tỉnh chọn 05 đơn vị chỉ đạođiểm, bao gồm: Thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), xã Thới Bình (huyện ThớiBình), thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), Phường 6 (thành phố Cà Mau) và thị trấnĐầm Dơi (huyện Đầm Dơi).

- Năm 2015 - 2016: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục chọn mới 05 đơn vị làm điểm chỉđạo, tổng kết và điển hình nhân rộng.

- Cấp huyện, tùy theo tình hình thực tế chọn từ 02đến 03 đơn vị chỉ đạo điểm để điển hình nhân rộng.

- Cấp xã, mỗi đơn vị chọn ít nhất 02 ấp để chỉ đạođiểm và điển hình nhân rộng.

c. Nội dung pháp luật cần tập trung phổ biến:

Tùy theo yêu cầu thực tế để xác định nội dung phápluật phù hợp với đặc điểm của địa bàn và tình hình vi phạm pháp luật, trong đócần chú ý: Pháp luật về đất đai; hình sự;dân sự; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình;thi hành án; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; trật tự an toàn giaothông; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác...

III. NỘI DUNG VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nội dung:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu tìm hiểupháp luật trên địa bàn.

- Xác định nội dung, đối tượng, hình thức và banhành các văn bản chỉ đạo thực hiện.

- Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản có liên quan; bồi dưỡng kiến thức phápluật và nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, hòa giải viên,tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn.

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền, đề cương giớithiệu luật, panô, áp phích, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu hành động, văn bản pháp luật, băng cát-xét, đĩa CD, VCD...

- Tổ chức thitìm hiểu pháp luật; tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ; lồng ghép nội dungpháp luật vào sinh hoạt văn hóa, lễ hội ở địa phương.

- Mở chuyên đề pháp luật trên đài, trạm truyềnthanh, loa cổ động.

- Tổ chức các chiến dịch, tuần lễ pháp luật, thánghành động pháp luật, phong trào ra quân thực hiện pháp luật... Qua đó, pháthiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc chấp hànhvà thực hiện pháp luật tại địa bàn.

- Chỉ đạo và hỗ trợ cho Đoàn thanh niên chủ trì xâydựng mô hình “Tuổi trẻ với pháp luật” và tổ chức lồng ghép pháp luật trong cácphong trào tuổi trẻ trên địa bàn.

- Đẩy mạnh việc tư vấn pháp luật và trợ giúp pháplý cho các đối tượng trên địa bàn, qua đó lồng ghép tuyên truyền pháp luật, lênán các hành vi phạm pháp; tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động; thiết lậpđường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; góp ý,phê bình trong cộng đồng dân cư.

- Tổ chức các cuộc giao lưu, giới thiệu, phổ biếncác mô hình, sáng kiến hay về phổ biến,giáo dục pháp luật.

- Xây dựng và kiện toàn các nhóm nòng cốt, các tổchức tự quản, các mô hình đã có ở cộng đồng dân cư tham gia phổ biến, giáo dụcpháp luật; khuyến khích, phát huy vai trò của hương ước, phòng ngừa, ngăn chặnvi phạm pháp luật.

- Hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đóng trênđịa bàn tự tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người laođộng làm việc tại doanh nghiệp; hạn chế, chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luậttrong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Xác lập và kiện toàn cơ chế phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể; giaotrách nhiệm cụ thể cho mỗi cơ quan, tổchức, cá nhân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm, điển hình nhân rộng.

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kếtquả thực hiện Đề án.

2. Lộ trình thực hiện:

a. Năm 2013 và năm 2014:

Thành lập Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh; ban hành cácvăn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; tổ chứckhảo sát, đánh giá; kiểm tra việc thực hiệnĐề án; sơ kết thực hiện chỉ đạo điểm.

b. Năm 2015 đến hết năm 2016:

Nhân rộng địa bàn chỉ đạo điểm phổ biến; đẩy mạnhtriển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án; đánh giá tổng kết, nhân rộng cácmô hình điểm hiệu quả; hướng dẫn, chỉ đạocác ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án, tổng kết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Giúp UBND tỉnhtriển khai và hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; ban hành Kếhoạch hàng năm và triển khai thực hiện.

- Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ khảo sát, xácđịnh đối tượng, nội dung và hình thức hoạt động tại địa bàn trọng điểm; chủtrì, phối hợp với các ngành, đoàn thể cấptỉnh và UBND cấp huyện tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục phápluật theo ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Phối hợp vớicác ngành lập dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động theo kế hoạch đã duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báocáo kết quả theo quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Tổng hợp,trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thựchiện Đề án theo quy định của pháp luật;kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.

3. Các ngành cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhànước của mình, có trách nhiệm phối hợp,chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân tại địa bàn trọng điểm.

4. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền,vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại các địa bàn trọng điểmtham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dântỉnh chỉ đạo tăng cường xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm.

6. Ủy ban nhândân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án; bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án tại địaphương.

- Chỉ đạo phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộtịch phối hợp với các cơ quan có liênquan trên địa bàn triển khai thực hiện nội dung, biện pháp phổ biến, giáo dụcpháp luật cho cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm; bồi dưỡngnguồn nhân lực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn này.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về viphạm pháp luật giai đoạn 2103 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quátrình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời báocáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo, hướng dẫn./.