BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU SMS

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Lut Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo him xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tng Giám đc Bảo him xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 (viết tt là SMS 7.0).

Điu 2. Phần mềm SMS 7.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và là phn mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phần mềm này thay thế phần mềm SMS phiên bản 6.0 ban hành kèm theo Quyết đnh s 829/QĐ-BHXH ngày 26/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đc Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điu 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT (4 bản)
.

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ
TNG GIÁM ĐC
Đỗ Văn Sinh