ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định tạm thời thành lập quỹ phòng chống

 lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh Lào Cai

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vào Pháp lệnh phòng chống lụt bão công bố ngày 20 tháng 3 năm 1993;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định tạm thời thành lập quỹ phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Giao cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh, Giám đốc Sở Thủy lợi, Giám đốc Sở Tài chính - vật giá phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn thi hành quy định này.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại Địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng