ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1770/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ DỌC HÀNH LANG TIỂUVÙNG SÔNG MÊ KÔNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Hiệp định Dự án Phát triển các đô thị dọchành lang tiểu vùng sông Mê Kông ký kết ngày 17 tháng 01 năm 2013 tại Hà Nộigiữa đại diện Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 09 tháng10 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án pháttriển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưvà của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án phát triển các đô thị dọc hành langtiểu vùng sông Mê Kông”. Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư QuảngTrị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thựchiện Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư Quảng Trị, Thành viên Ban Chỉ đạo dự án phát triển các đô thị dọc hànhlang tiểu vùng sông Mê Kông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BANCHỈ ĐẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ DỌC HÀNH LANG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của UBNDtỉnh Quảng Trị)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, nhiệmvụ, quyền hạn, chế độ làm việc, trách nhiệm của các thành viên và quan hệ phốihợp công tác của Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểuvùng sông Mê Kông.

Điều 2. Trong Quy chế này, một số cụm từ đượcviết tắt như sau

1. Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểuvùng sông Mê Kông được gọi tắt là Dự án.

2. Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển các đô thị dọc hànhlang tiểu vùng sông Mê Kông được gọi tắt là Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển các đô thịdọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông được gọi tắt là Trưởng ban.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Giải quyết công việc theo đúng quy định hiệnhành của pháp luật Việt Nam và Hiệp định Dự án được ký kết ngày 17 tháng 01 năm2013.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm vàthực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Giữa Trưởng ban, các Phó Trưởngban và các thành viên có hội ý, trao đổi, thảo luận hoặc lấy ý kiến bằng vănbản làm cơ sở để các Trưởng, Phó ban có quyết định chỉ đạo thực hiện các côngviệc liên quan đến dự án.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trướcUBND tỉnh thuộc địa phương và trước Trưởng ban, các Phó Trưởng ban về lĩnh vựcđược phân công; bảo đảm sự phối hợp tốt hoạt động giữa các Sở, Ban ngành và địaphương trong quá trình thực hiện dự án.

3. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, nếu có phátsinh những vấn đề quan trọng, những nội dung có tính chất nhạy cảm hoặc còn cóý kiến khác nhau giữa các Sở, ngành và địa phương, hoặc ý kiến do Lãnh đạo tỉnhtrực tiếp chỉ đạo trái với các quy định đã cam kết, thì kịp thời báo cáo với Phóban phụ trách để xin ý kiến Trưởng ban trước khi thực hiện công việc đó.

4. Các văn bản do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thườngtrực ký được đóng dấu UBND tỉnh Quảng Trị.

5. Các văn bản do Phó ban phụ trách tỉnh Tây Ninhchỉ đạo khi ký được đóng dấu UBND tỉnh Tây Ninh.

6. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo được đặt tại SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theoquy định tại Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnhQuảng Trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển các đô thị dọc hànhlang tiểu vùng sông Mê Kông.

Chương 2.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch UBND tỉnhQuảng Trị

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về việc chỉđạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Dự án.

2. Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động chung củaBan Chỉ đạo.

3. Chủ trì và kết luận các cuộc họp, các buổi làmviệc của Ban Chỉ đạo.

4. Chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt kếhoạch thực hiện hàng năm của Dự án.

Điều 6. Phó Trưởng ban Thường trực - Phó Chủtịch UBND tỉnh Quảng Trị

1. Giúp việc cho Trưởng ban điều hành hoạt độngchung của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nhiệm vụđược phân công cũng như các quyết định khi được Trưởng ban ủy quyền.

2. Chủ trì chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vịliên quan triển khai thực hiện các nội dung:

- Chương trình, kế hoạch để Ban Chỉ đạo thực hiệncông tác điều hành, chỉ đạo các hoạt động theo kế hoạch đã lập nhằm đảm bảo Dựán được triển khai kịp thời, đồng bộ và đạt hiệu quả cao;

- Ban hành các văn bản để cụ thể hóa cơ chế chính sáchcủa Nhà nước và các Nhà tài trợ trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án cho phùhợp với điều kiện thực tế của tỉnh;

- Cung cấp thông tin, tiến độ thực hiện, những vấnđề vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án cho Ban Chỉ đạo và các thành viênBan Chỉ đạo;

- Chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các cuộc họpcủa Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án theo quý,năm và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch tài chínhthực hiện Dự án.

Điều 7. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Phó Chủ tịchUBND tỉnh Tây Ninh

1. Giúp việc cho Trưởng Ban Chỉ đạo để chỉ đạo,điều hành hoạt động của dự án tại tỉnh Tây Ninh và chịu trách nhiệm trướcTrưởng ban về những nhiệm vụ được phân công cũng như các quyết định do Trưởngban ủy quyền.

2. Chủ trì chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quanthuộc tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện các nội dung:

- Chương trình, kế hoạch của dự án tại Tây Ninh đểBan Chỉ đạo thực hiện điều hành, chỉ đạo các hoạt động theo kế hoạch đã lậpnhằm đảm bảo Dự án được triển khai kịp thời, đồng bộ và đạt hiệu quả cao;

- Ban hành các văn bản để cụ thể hóa cơ chế chínhsách của Nhà nước và các Nhà tài trợ trong quá trình thực hiện Dự án cho phù hợpvới điều kiện thực tế của tỉnh;

- Cung cấp thông tin, tiến độ thực hiện, những vấnđề vướng mắc trong thực hiện Dự án cho Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo vàcác thành viên Ban Chỉ đạo thuộc tỉnh Tây Ninh;

- Chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các cuộc họpcủa Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án theo quý,năm và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch tài chínhthực hiện Dự án tại Tây Ninh.

Điều 8. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

1. Giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo, điều hành hoạtđộng của Dự án tại tỉnh Quảng Trị.

2. Chủ trì chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vịliên quan của tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện các nội dung:

- Xây dựng kế hoạch tài chính và tiến độ thực hiệnDự án thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị;

- Chỉ đạo, tổ chức thẩm định các dự án thành phầntheo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt cho tỉnh Quảng Trị.

3. Làm Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Trị.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân cônghoặc ủy quyền giải quyết công việc của Trưởng ban.

5. Được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Quảng Trị khi Phó Trưởng ban ký và được đăng ký mở tài khoản giao dịch củaBan Quản lý dự án tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 9. Nhiệm vụ của các thành viên

1. Thành viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trịvà Tây Ninh

Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực Vănphòng UBND tỉnh có liên quan đến Dự án.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

2. Thành viên thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TâyNinh

Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vựcngành Kế hoạch và Đầu tư có liên quan đến việc triển khai tổ chức thực hiện Dựán.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

3. Thành viên thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị vàTây Ninh

Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vựcngành Tài chính có liên quan đến việc triển khai tổ chức thực hiện Dự án.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

4. Thành viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh Quảng Trị và Tây Ninh

Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vựcngành tài nguyên và môi trường có liên quan đến việc triển khai tổ chức thựchiện Dự án.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

5. Thành viên thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vàTây Ninh

Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vựcngành xây dựng có liên quan đến việc triển khai tổ chức thực hiện Dự án.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

6. Thành viên thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnhQuảng Trị và Tây Ninh

Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vựcngành giao thông vận tải có liên quan đến việc triển khai tổ chức thực hiện Dựán.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

7. Thành viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tỉnh Quảng Trị

Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vựcngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có liên quan đến việc triển khai tổchức thực hiện Dự án.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

8. Thành viên thuộc Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nhànước tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh.

Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc lĩnh vựcngành Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nhà nước có liên quan đến việc triển khai tổchức thực hiện Dự án.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

9. Thành viên thuộc UBND huyện/thành phố thuộc Dự án

Chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc trách nhiệmcủa địa phương có liên quan đến việc triển khai tổ chức thực hiện Dự án.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

10. Thành viên thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnhTây Ninh/Ban Quản lý dự án tỉnh Tây Ninh.

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan triểnkhai thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý được quy định tại Nghịđịnh số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy địnhvề khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và các quyết định ủy quyền củaUBND tỉnh Tây Ninh liên quan đến dự án cũng như các quy định hiện hành của nhànước;

- Thay mặt Phó Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh tổng hợpbáo cáo, thống kê, kế hoạch,… theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo;

- Được sử dụng con dấu của Ban Quản lý Khu Kinh tếhoặc Ban Quản lý dự án tỉnh Tây Ninh khi thay mặt Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnhTây Ninh lập các báo cáo, thống kê, kế hoạch,... gửi đến Ban Chỉ đạo hoặcthường trực Ban Chỉ đạo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BanChỉ đạo.

Chương 3.

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Điều 10. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo:

(i) Đối với các thành viên tỉnh Tây Ninh do ngânsách tỉnh Tây Ninh cấp phát được cân đối qua Chủ đầu tư Dự án tỉnh Tây Ninh;

(ii) Đối với các thành viên tỉnh Quảng Trị, do ngânsách tỉnh Quảng Trị cấp phát được cân đối qua Chủ đầu tư Dự án tỉnh Quảng Trị.

Điều 11. Tổ chức họp

1. Trưởng ban triệu tập và chủ tọa phiên họp thườngkỳ 06 tháng một lần. Khi cần thiết Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thườngđể giải quyết các công việc cấp bách có liên quan đến nhiệm vụ của Dự án.

2. Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng banThường trực chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo.

3. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệmphối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kiểm tra, tổng hợp các báo cáotrình ra phiên họp; chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, thànhphần dự họp trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Điều 12. Chế độ thông tin báo cáo

1. Định kỳ 06 tháng và cả năm các thành viên BanChỉ đạo gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong thờigian tới về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉđạo.

Quy định gửi báo cáo như sau: Các thành viên BanChỉ đạo gửi báo cáo trước ngày 25 của tháng cuối quý về tình hình, kết quả thựchiện nhiệm vụ của dự án/tiểu dự án thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc được giaonhiệm vụ.

2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệmcung cấp thông tin cho các thành viên Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện nhiệmvụ và kế hoạch thực hiện Dự án theo định kỳ 06 tháng và một năm.

Điều 13. Cơ chế phối hợp

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phốihợp trong việc tham mưu cụ thể hóa chính sách, cơ chế quản lý của Nhà nước, xâydựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch tổng thể; thường xuyên kiểm tra việc thực hiệndự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách nhằm kịp thời phát hiện những vấn đềkhó khăn vướng mắc, vấn đề mới nảy sinh, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để có giảipháp chỉ đạo kịp thời.

Chương 4.

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 14. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoànthành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ được Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp có thẩmquyền khen thưởng theo quy định. Đối với những thành viên không hoàn thànhnhiệm vụ, Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật theoquy định.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này được áp dụng cho việctổ chức điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án và các Sở, Ban ngành, địaphương có liên quan thực hiện.

Điều 16. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cótrách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế; kịp thờiphát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, báocáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiệnQuy chế; đồng thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để Ban Chỉ đạoxem xét, giải quyết.